Tło inteligentne liczniki

FAQ

Jest to licznik zdalnego odczytu (LZO), który zastąpi tradycyjne urządzenie pomiarowe i który ma następujące funkcje:

 

1. przesyła dane rejestrowane przez liczniki do centralnego systemu informatycznego

2. oprócz pomiaru ilości energii zużytej, mierzy także energię wprowadzaną do sieci przez użytkownika

3. mierzy napięcie oraz inne parametry techniczne dostawy, co pozwala określić jakość dostarczanej usługi

4. automatycznie rejestruje zdarzenia, takie jak przerwa w dostawie, zaburzenie napięcia, otwarcie obudowy licznika czy zdalna ingerencja w ustawienia licznika

5. wydaje zdalne polecenia do licznika, na przykład zmiany grupy taryfowej

6. ma funkcję zdalnej konfiguracji licznika wykorzystywanej na przykład do masowej zmiany oprogramowania w liczniku.

Harmonogram instalacji inteligentnych liczników jest rozłożony w czasie. Zapewni to przewagę korzyści z wprowadzenia inteligentnego opomiarowania nad koniecznymi do poniesienia kosztami. Do 31 grudnia 2023 r. liczniki zostaną zainstalowane u co najmniej 15% odbiorców, do 31 grudnia 2025 r. u co najmniej 35%, do 31 grudnia 2027 r. u co najmniej 65%, a do 31 grudnia 2028 r. u co najmniej 80%. Odbiorca końcowy ma prawo zawnioskować o instalację inteligentnego licznika poza ustawowym harmonogramem. Jednakże w tym przypadku będzie musiał ponieść koszty jego zakupu, instalacji i uruchomienia.

 

Instalacja inteligentnych liczników jest obowiązkowa, ale obowiązek instalacji został nałożony na operatorów systemów dystrybucyjnych ustawą Prawa energetycznego.

Koszty zainstalowania liczników ponoszą OSD. Odbiorcy końcowi nie ponoszą bezpośrednich kosztów związanych z wymianą licznika.

Dane zbierane i przechowywane przez licznik zabezpieczone są zarówno środkami technicznymi jak i organizacyjnymi. Przydzielane uprawnienia dostępu są ściśle reglamentowane. Stworzono procedury wykrywania incydentów, zastosowano wielopoziomowe zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem oraz audyty stanu bezpieczeństwa. Zakres pozyskiwanych i gromadzonych danych jest ściśle określony, a przedsiębiorstwa nie mogą korzystać z danych pomiarowych do profilowania klientów. Dodatkowym zabezpieczeniem są przepisy RODO.

Nie. Instalacja liczników zdalnego odczytu jest obowiązkowa. Należy również zauważyć, że OSD jest właścicielem każdego licznika i to on zarządza tym urządzeniem. Nie można więc nie zgodzić się na wymianę czegoś co nie jest naszą własnością. Warto podkreślić, że utrudniając wymianę licznika, pozbawiamy się korzystania z jego funkcjonalności.

Tak. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca br. w sprawie systemu pomiarowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 788) określa wymagania, jakie musi spełniać licznik zdalnego odczytu, aby umożliwić skomunikowanie z urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Inteligentne liczniki umożliwiają:

 

1. łatwy i bieżący dostęp do rzeczywistych danych dotyczących zużycia energii elektrycznej

2. rozliczenie odbiorców wg rzeczywistego zużycia energii elektrycznej

3. automatycznie naliczaną bonifikatę dla odbiorców w przypadku niewłaściwego rozliczenia lub ewentualnych przerw w dostawie energii

4. możliwość korzystania z przedpłatowej formy rozliczeń

5. pomiar przeprowadzany bez udziału inkasenta

6. możliwość optymalizacji korzystania z domowych urządzeń elektrycznych.