Możliwości dofinansowania inwestycji OZE w Polsce

Możliwości dofinansowania inwestycji OZE w Polsce

Print Friendly, PDF & Email

W ostatnich latach inwestycje w odnawialne źródła energii cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno indywidualnych odbiorców energii, jak i przedsiębiorstw. Pierwsza grupa inwestuje w szczególności w instalacje fotowoltaiczne w celu obniżenia rachunków za energię elektryczną. Druga natomiast w celu sprzedaży energii, a przez to zwiększenie zysku lub też ograniczenie kosztów energii w przedsiębiorstwie. Większość źródeł OZE przy aktualnych warunkach rynkowych osiągnęła już tzw. grid parity to znaczy, że mogą one dostarczać energię po kosztach niższych lub równych cenie rynkowego nabycia energii. Jest to punkt, w którym źródła takie mogą rozwijać się bez subwencji. Należy jednak pamiętać, że rozwój OZE może przebiegać nierównomiernie w różnych obszarach kraju, wśród różnych grup, w różnych gałęziach gospodarki lub dla wybranych technologii. W tym celu część inwestycji nadal może być subsydiowana. Poniżej przedstawiono zestawienie programów wsparcia inwestycji dostępnych w ostatnim okresie na rynku polskim.

  1. Mój prąd

Program „Mój prąd” znany jest prawdopodobnie wszystkim zainteresowanym rozwojem instalacji PV w Polsce. Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 30 sierpnia 2019 i do tej pory odbyło się ich aż 6. Według stanu na koniec maja 2023 r. dofinansowanie otrzymało 412 784 projektów instalacji PV, na łączną kwotę 1 741 735 374 zł, dzięki czemu udało się ograniczyć emisję CO2 o ponad 1 906 879 160 kg/rok. Tak duże zainteresowanie programem wynika z prostoty jego działania, korzystnych metod rozliczania energii, jak również stopniowo spadających kosztów instalacji PV.

Na przestrzeni 6 zrealizowanych naborów program zmieniał się i aktualnie w programie mogą uczestniczyć 3 grupy wnioskodawców: (a) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej; (b) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing oraz (c) grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd pod dodatkowymi warunkami.

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych oraz nie więcej niż: dla instalacji PV 6 000 zł, instalacji PV oraz urządzeń dodatkowych lub samych urządzeń dodatkowych 7 000 zł, nawet do 28 500 zł w przypadku gruntowych pomp ciepła lub do 16 000 zł w przypadku magazynów energii.

Więcej informacji dotyczących naborów oraz programu priorytetowego „Mój prąd” znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod adresem: https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-v

  1. Energia dla wsi

Program ten ma na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich lub wiejsko-miejskich. Jego beneficjentami mogą być rolnicy lub spółdzielnie energetyczne. W przypadku rolników przedmiotem wsparcia może być instalacja fotowoltaiczna lub wiatrowa o mocach z zakresu od 50 kW do 1 MW, lub elektrownia wodna i instalacja wytwarzania biogazu o mocy elektrycznej z zakresu od 10 kW do 1 MW i mocy cieplnej z zakresu 30 kW do 3 MW. Dodatkowo inwestycja może obejmować magazyn energii pod warunkiem zintegrowaniem go z powstającym źródłem energii. Inwestycje są wspierane, zarówno w postaci dotacji, jak i preferencyjnych pożyczek. Maksymalne poziomy wsparcia uzależnione są od statusu prawnego beneficjenta oraz rodzaju, wielkości i zakresu inwestycji. Budżet programu wynosi 1 mld zł, z czego 515 mln zarezerwowane jest na dofinansowanie w postaci pożyczki, a 485 mln na dotacje.

Więcej informacji dotyczących naborów oraz programu priorytetowego „Energia dla wsi” znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-energia-dla-wsi

  1. Grant OZE

Grant OZE jest programem przygotowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a dofinansowaniu podlegają inwestycje z zakresu zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, z możliwością dofinansowania do 50 % kosztów przedsięwzięcia. Program ten przeznaczony jest dla szerokiego katalogu wnioskodawców między innymi wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, towarzystw budownictwa społecznego, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółek prawa handlowego czy osób fizycznych.

Więcej informacji dotyczących naborów oraz programu priorytetowego „Grant OZE” znajduje się z stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, pod adresem: https://www.bgk.pl/podmioty-rynku-mieszkaniowego/efektywnosc-energetyczna-i-oze/grant-oze/#c26343

  1. Programy lokalne

W wielu regionach Polski dostępne są również wojewódzkie, miejskie bądź gminne programy dofinansowania budowy instalacji OZE. Często oprócz osób fizycznych, beneficjentem takiego programu mogą być wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje lub też inne osoby prawne. Wielkość dofinansowania oraz zasady jego ustalania określane są szczegółowo przez organizatora, a przez to w różnych regionach kraju mogą się one różnić. Przykładem takiego programu może być dotacja warszawska oferowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, obejmująca możliwość dofinansowania pomp ciepła (do 40 000 zł), kolektorów słonecznych (do 15 000 zł), instalacji PV (do 15 000 zł) czy turbin wiatrowych (do 15 000 zł).

Podsumowanie:

Przedstawione powyżej programy są jedynie wybranymi spośród szerokiej oferty potencjalnych źródeł dofinansowania instalacji OZE. Dodatkowo należy pamiętać o programach, w których można otrzymać dofinansowanie na inne cele takie jak termomodernizacja czy poprawa efektywności energetycznej. Przykładem takiego programu jest „Czyste powietrze”, w ramach którego dofinansowanie może obejmować zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania, mikroinstalacji PV, przegród budowlanych (okna, drzwi itp.), wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy przeprowadzenie audytu energetycznego.

Więcej informacji dotyczących naborów oraz programu „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/

Opisy tych i innych programów dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów znajdują się na stronach operatorów tych środków na przykład: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak również stronach jednostek samorządu terytorialnego.