Liczniki zdalnego odczytu

Liczniki zdalnego odczytu

Print Friendly, PDF & Email

 

Jakie możliwości otwierają przed użytkownikami liczniki zdalnego odczytu?

Inteligentny system opomiarowania pozwala na dokładny pomiar rzeczywistego zużycia energii elektrycznej. Dostarcza on odbiorcom informacji o rzeczywistym czasie zużycia. Zgodnie z regulacjami prawnymi* inteligentne liczniki umożliwiają łatwy i niezakłócony dostęp do bieżących informacji o faktycznym zużyciu przez gospodarstwo domowe. W przeciwieństwie do liczników konwencjonalnych, które nie mogą jednocześnie przesyłać i odbierać danych, inteligentne liczniki (nazywane również licznikami zdalnego odczytu, smart lub AMI z ang. Advanced Metering Infrastructure), pozwalają na uzyskanie i wykorzystanie większej ilości informacji.

Dotychczasowy sposób zbierania danych pomiarowo-rozliczeniowych wiązał się z cyklicznymi (np. co dwa miesiące lub częściej) wizytami pracowników operatorów systemów dystrybucyjnych i bezpośrednim odczytywaniem przez nich poszczególnych stanów liczników analogowych w budynkach mieszkalnych. Ten czasochłonny i kosztowny proces odchodzi w zapomnienie.

Co to oznacza dla konsumenta energii?

Odbiorca będzie mógł realnie i świadomie kontrolować swoje zachowania związane z pobieraniem energii elektrycznej. Będzie mógł nawet złożyć wniosek do dystrybutora, do którego sieci jest przyłączony, o skomunikowanie licznika z domowymi urządzeniami, tak aby zarządzać ich pracą i minimalizować koszty korzystania z energochłonnych sprzętów. Koncepcja smart home nabierze tym samym zupełnie nowego znaczenia.

Powszechne zastosowanie inteligentnych liczników wiąże się z nowymi standardami wymiany informacji pomiędzy klientami a sprzedawcami energii elektrycznej. Wprowadzona zostanie szybka i uproszczona procedura pozyskiwania danych do rozliczeń. Wszystkie informacje o rynku energii będą skupione w jednym miejscu – Centralnym Systemie Informacji Rynku Energii (w skrócie CSIRE).

Niewątpliwie wpłynie to na jakość i spójność danych, od tej pory centralnie gromadzonych i udostępnianych w jednakowy sposób. Wszelkie rozliczenia energii elektrycznej odbywać się będą wyłącznie na podstawie informacji zarejestrowanych w CSIRE. Tak rejestrowane dane przyspieszą wystawianie faktur i znacznie ograniczą korygowanie należności. Użytkownik będzie rozliczany przez swojego sprzedawcę wyłącznie na podstawie pobranej energii, dzięki czemu uniknie nieprzewidzianych wydatków.

Do tej pory zużycie było prognozowane – nadpłaty odliczano, a niedopłaty doliczano do kolejnego rachunku za energię. O ile nadpłata była milą niespodzianką, niedopłaty zawsze stanowiły nieprzyjemny wydatek.

Inteligentne liczniki to nie tylko monitoring zużycia, ale także monitoring przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz jej jakości. Dzięki temu należne bonifikaty (szczegółowo określone w przepisach** ) będą naliczane automatycznie, bez konieczności podejmowania przez odbiorców jakichkolwiek czynności.

Jakie jeszcze nowe możliwości dają inteligentne liczniki?

Liczniki mogą być wykorzystywane do przedpłatowej formy rozliczeń. Odbiorcy będą mogli przejść na taką formę, nie ponosząc żadnych kosztów zmiany. W przypadku, gdy odbiorca ma własną stację ładowania samochodu elektrycznego, taki licznik umożliwi oddzielne rozliczanie za energię pobraną przez samochód.

Wdrożenie smart metering’u (inteligentnego pomiaru energii elektrycznej) otworzy możliwość stosowania dynamicznych cen energii elektrycznej, w zależności od zapotrzebowania konsumentów.

* * *

*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE; Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

**Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 6 marca 2019 roku; Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 roku

adwokat Agnieszka Cwalina-Kowalewska
Zespół Prawników Energa Obrót SA