Podsumowanie III ogólnopolskiej konferencji „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”

Print Friendly, PDF & Email

3 października br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się III ogólnopolska konferencja „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”, stanowiąca podsumowanie realizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu. Jego celem było przede wszystkim zwiększenie świadomość społecznej na temat inteligentnych liczników. 

„Inteligentne opomiarowanie i inteligentne sieci to z pewnością wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy, zarówno w Ministerstwie, jak również uczestnicy rynku, a przede wszystkim operatorzy systemu elektroenergetycznego.”– mówiła Aleksandra Świderska, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która zwróciła również uwagę na fakt, że u podstaw wykorzystania pełnego potencjału inteligentnych liczników leży przede wszystkim aktywizacja użytkowników.

Jakie są główne korzyści płynące z inteligentnego opomiarowania? Dla konsumentów to przede wszystkim dostęp i rozliczenie według rzeczywistych danych dotyczących zużycia energii. Natomiast dla przedsiębiorstw energetycznych to m.in. łatwiejsze zarządzanie popytem na rynku, obniżenie szczytowego zapotrzebowania oraz redukcja strat handlowych i technicznych kosztów odczytu. Nie można zapomnieć również o korzyściach w skali makro, takich jak rozwój odnawialnych źródeł energii, wzrost efektywności energetycznej czy digitalizacja.

Jak można się było dowiedzieć, wymiana liczników postępuje w tempie wyprzedzającym przyjęte założenia – obecnie zainstalowanych jest bowiem blisko 5 mln liczników zdalnego odczytu, co stanowi 24% realizacji ustawowego harmonogramu. Jest to bardzo dobry wynik lecz należy dalej dążyć do celu jakim jest instalacja kolejnych 13 mln liczników do końca 2028 roku.

Na konferencji pojawili się znakomici Prelegenci, którzy podzielili się z uczestnikami ekspercką wiedzą i swoim doświadczeniem. Pierwszym z nich był Dyrektor ds. OIRE i Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii w PSE S.A. Pan Lesław Winiarski, który przedstawił ciekawą prezentacje dotyczącą ogólnych informacji o CSIRE i OIRE, a także opowiedział o statusie prac nad Planem wdrożenia CSIRE i jego aktualizacji.

Kolejne wystąpienie dotyczyło transformacji cyfrowej i Inteligentnej sieci energetycznej. Pan Mariusz Jurczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania, IT i OT z TAURON Polska Energia, opowiedział o transformacji sieci elektroenergetycznej i stanie instalacji LZO w Polsce i w Europie. Interesujące informację można było usłyszeć w kwestii transformacji cyfrowej czy generatywnej sztucznej inteligencji.


Podczas konferencji została również przeprowadzona debata pn. Inteligentne liczniki – szanse, możliwości, wyzwania, w której udział wzięli: Ewa Sikora, Dyrektor Pion Usług Dystrybucyjnych w Energa -Operator; Marek Kulesa, Dyrektor Biura w TOE oraz Łukasz Bartuszek, Radca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Za jej całokształt odpowiadał Pan Przemysław Kałek, radca prawny, który zadawał prelegentom pytania z zakresu inteligentnego opomiarowania.

Pan Jarosław Wojtulewicz, Doradca Zarządu ds. Strategii w APATOR S.A. opowiedział o licznikach pod kątem biznesu i współpracy z OSD. Przedstawił zagadnienia związane ze światowym rynkiem producentów czy weryfikacją i dopuszczaniem do rynku składników infrastruktury krytycznej. Ciekawie przedstawił również propozycje dotyczące rozwoju współpracy pomiędzy producentami urządzeń i dostawcą rozwiązań a operatorami sieci.

 

Jako ostatnia wystąpiła Pani Anna Bednarska, Naczelnik Wydziału Rynku Detalicznego i Sieci inteligentnych  dep. Elektroenergetyki i Gazu MKIŚ, której celem było podsumowanie wszystkich działań, jakie udało się osiągnąć w trakcie projektu.

 

 

Przeprowadzona kampania to nie tylko spoty radiowe, artykuły sponsorowane czy aktywne prowadzenie kanałów social media. W ramach niej udało się przeprowadzić prawie 30 szkoleń i warsztatów, w których wzięło udział ponad 2 tys. osób. Projekt i przyświecające mu idee promowano także poprzez udział w 5 imprezach branżowych. Inicjatywę nagłaśniano ponadto podczas trzech ogólnopolskich konferencji, które były dodatkowo transmitowane online. Oprócz wydarzeń, w ramach kampanii opracowano również między innymi analizy i ekspertyzy, które są ciekawym źródłem wiedzy.

Zachęcamy do obejrzenia całej konferencji:

oraz do zapoznania się z interesującymi prezentacjami naszych Prelegentów, które można pobrać poniżej:

III Ogólnopolska Konferencja – prezentacja otwierająca >> tu

CSIRE – aktualizacja planu wdrożenia i kolejne kroki milowe >> tu

Transformacja Cyfrowa. Inteligentna sieć energetyczna do pobrania >> tu

Liczniki inteligentne jako istotna gałąź >> tu

Podsumowanie działań projektowych >> tu

 

Rozwój mikro i małych instalacji w Polsce

Print Friendly, PDF & Email

W ostatnich latach możemy zaobserwować znaczący wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Moc zainstalowana OZE w Polsce przekracza już 23 GW, co stanowi około 38% całkowitej mocy zainstalowanej. W 2010 r. moc ta wynosiła blisko 2,2 GW [1], co oznacza niemal 10-krotny wzrost na przestrzeni 12 lat. W 2022 r. OZE odpowiadały za produkcję około 37 TWh czyli około 20,6 % energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce. Znaczna część nowych mocy to duże instalacje komercyjne, jednak nie możemy zapominać o segmencie mikro i małych instalacji, które w sposób znaczący wpływają na system elektroenergetyczny.

Aby posługiwać się odpowiednią siatką definicyjną należy odwołać się do podstawowego aktu prawnego regulującego rozwój OZE w Polsce – ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [2]:

mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW;

mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW

W sposób szczególny za rozwój segmentu mikroinstalacji odpowiedzialni są prosumenci, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Poniżej w tabeli przedstawiono liczbę prosumentów w Polsce [3]:

ROK LICZBA PROSUMENTÓW [SZT.] ZMIAN R/R ILOŚĆ ENERGII WPROWADZONA DO SIECI [MWH] ZMIAN R/R
2018 51 163 130 370,16
2019 149 308 191,83% 324 333,17 148,78%
2020 452 307 202,94% 1 100 883,33 239,43%
2021 847 192 87,30% 2 688 441,10 144,21%
2022 1 200 755 41,73% 5 665 071,20 110,72%

 

Dominującą technologią wśród mikro i małych instalacji jest fotowoltaika, której udział w całkowitej energii wytworzonej przekracza 99,63%. Pozostałe technologie w tym segmencie mają marginalny udział – przykładowo udział elektrowni wodnych wynosi zaledwie 0,31%. Oprócz oczywistych warunków umożliwiających rozwój instalacji PV, do których należą: możliwość skalowania, stosunkowo niskie koszty czy brak szczególnych wymagań technicznych, wzrostu powszechności upatrywać można również w dużej popularności programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Mój Prąd” [4].

Na poniższym wykresie przedstawiono ilości energii wprowadzonej w poszczególnych latach przez prosumentów w Polsce:

Równie dynamiczne zmiany zachodzą w przypadku małych instalacji (o mocy 50 kW – 1 MW). Aktualnie moc wszystkich takich instalacji wynosi ponad 3 070 MW. Także w tym przypadku najwięcej jest takich, które wykorzystują energię promieniowania słonecznego – na koniec 2022 r. było ich 3 056 o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 2 491 MW. Rok wcześniej wszystkich małych instalacji wpisanych do rejestru małych instalacji OZE było 1932, których łączna moc zainstalowana wynosiła około 1 050 MW [5].

Tak dynamiczne zmiany niosą za sobą również nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz sieci elektroenergetycznych. W ostatnich miesiącach Operator Systemu Elektroenergetycznego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) dwukrotnie zmuszony był do wydania poleceń redukcji generacji źródeł OZE. Najpierw 23 kwietnia zredukowano farmy fotowoltaiczne o mocy około 2,2 GW, a z kolei 30 kwietnia redukcja dotyczyła około 2,3 GW źródeł OZE. Główną przyczyną takiego podejścia była nadwyżka podaży energii, w tym z odnawialnych źródeł energii, przy jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu na energię [6].

W ślad za dynamicznie zmieniającą się strukturą wytwórczą niezbędne są zatem zmiany w innych obszarach takich jak elastyczność systemu, w tym poprzez instalowanie magazynów energii, rozbudowa sieci przesyłowych oraz aktywne zachowania odbiorców energii elektrycznej. W rozwiązaniach takich nieodzowne są między innymi inteligentne liczniki, które umożliwiają lepszą kontrolę poboru oraz wytwarzania energii przez prosumentów, jak też ułatwiają operatorom systemów elektroenergetycznych zarządzanie siecią.

Źródła:

[1] Główny Urząd Statystyczny: Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r., Warszawa 2011

[2] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370, 2687)

[3] Urząd Regulacji Energetyki: Raporty dotyczący energii elektrycznej wytworzonej z OZE w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej (art. 6a ustawy o odnawialnych źródłach energii) z lat 2018 – 2022. Dostępny: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/raport-wytwarzanie-ener-1/8833,Raport-dotyczacy-energii-elektrycznej-wytworzonej-z-OZE-w-mikroinstalacji-i-wpro.html

[4] Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-i-i-ii

[5] Urząd Regulacji Energetyki: Raport – zbiorcze informacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji (art. 17 ustawy o odnawialnych źródłach energii)

[6] Komunikaty PSE z dnia 23 oraz 30 kwietnia 2023 r.

Możliwości dofinansowania inwestycji OZE w Polsce

Print Friendly, PDF & Email

W ostatnich latach inwestycje w odnawialne źródła energii cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno indywidualnych odbiorców energii, jak i przedsiębiorstw. Pierwsza grupa inwestuje w szczególności w instalacje fotowoltaiczne w celu obniżenia rachunków za energię elektryczną. Druga natomiast w celu sprzedaży energii, a przez to zwiększenie zysku lub też ograniczenie kosztów energii w przedsiębiorstwie. Większość źródeł OZE przy aktualnych warunkach rynkowych osiągnęła już tzw. grid parity to znaczy, że mogą one dostarczać energię po kosztach niższych lub równych cenie rynkowego nabycia energii. Jest to punkt, w którym źródła takie mogą rozwijać się bez subwencji. Należy jednak pamiętać, że rozwój OZE może przebiegać nierównomiernie w różnych obszarach kraju, wśród różnych grup, w różnych gałęziach gospodarki lub dla wybranych technologii. W tym celu część inwestycji nadal może być subsydiowana. Poniżej przedstawiono zestawienie programów wsparcia inwestycji dostępnych w ostatnim okresie na rynku polskim.

 1. Mój prąd

Program „Mój prąd” znany jest prawdopodobnie wszystkim zainteresowanym rozwojem instalacji PV w Polsce. Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 30 sierpnia 2019 i do tej pory odbyło się ich aż 6. Według stanu na koniec maja 2023 r. dofinansowanie otrzymało 412 784 projektów instalacji PV, na łączną kwotę 1 741 735 374 zł, dzięki czemu udało się ograniczyć emisję CO2 o ponad 1 906 879 160 kg/rok. Tak duże zainteresowanie programem wynika z prostoty jego działania, korzystnych metod rozliczania energii, jak również stopniowo spadających kosztów instalacji PV.

Na przestrzeni 6 zrealizowanych naborów program zmieniał się i aktualnie w programie mogą uczestniczyć 3 grupy wnioskodawców: (a) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej; (b) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing oraz (c) grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd pod dodatkowymi warunkami.

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych oraz nie więcej niż: dla instalacji PV 6 000 zł, instalacji PV oraz urządzeń dodatkowych lub samych urządzeń dodatkowych 7 000 zł, nawet do 28 500 zł w przypadku gruntowych pomp ciepła lub do 16 000 zł w przypadku magazynów energii.

Więcej informacji dotyczących naborów oraz programu priorytetowego „Mój prąd” znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod adresem: https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-v

 1. Energia dla wsi

Program ten ma na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich lub wiejsko-miejskich. Jego beneficjentami mogą być rolnicy lub spółdzielnie energetyczne. W przypadku rolników przedmiotem wsparcia może być instalacja fotowoltaiczna lub wiatrowa o mocach z zakresu od 50 kW do 1 MW, lub elektrownia wodna i instalacja wytwarzania biogazu o mocy elektrycznej z zakresu od 10 kW do 1 MW i mocy cieplnej z zakresu 30 kW do 3 MW. Dodatkowo inwestycja może obejmować magazyn energii pod warunkiem zintegrowaniem go z powstającym źródłem energii. Inwestycje są wspierane, zarówno w postaci dotacji, jak i preferencyjnych pożyczek. Maksymalne poziomy wsparcia uzależnione są od statusu prawnego beneficjenta oraz rodzaju, wielkości i zakresu inwestycji. Budżet programu wynosi 1 mld zł, z czego 515 mln zarezerwowane jest na dofinansowanie w postaci pożyczki, a 485 mln na dotacje.

Więcej informacji dotyczących naborów oraz programu priorytetowego „Energia dla wsi” znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-energia-dla-wsi

 1. Grant OZE

Grant OZE jest programem przygotowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a dofinansowaniu podlegają inwestycje z zakresu zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, z możliwością dofinansowania do 50 % kosztów przedsięwzięcia. Program ten przeznaczony jest dla szerokiego katalogu wnioskodawców między innymi wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, towarzystw budownictwa społecznego, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółek prawa handlowego czy osób fizycznych.

Więcej informacji dotyczących naborów oraz programu priorytetowego „Grant OZE” znajduje się z stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, pod adresem: https://www.bgk.pl/podmioty-rynku-mieszkaniowego/efektywnosc-energetyczna-i-oze/grant-oze/#c26343

 1. Programy lokalne

W wielu regionach Polski dostępne są również wojewódzkie, miejskie bądź gminne programy dofinansowania budowy instalacji OZE. Często oprócz osób fizycznych, beneficjentem takiego programu mogą być wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje lub też inne osoby prawne. Wielkość dofinansowania oraz zasady jego ustalania określane są szczegółowo przez organizatora, a przez to w różnych regionach kraju mogą się one różnić. Przykładem takiego programu może być dotacja warszawska oferowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, obejmująca możliwość dofinansowania pomp ciepła (do 40 000 zł), kolektorów słonecznych (do 15 000 zł), instalacji PV (do 15 000 zł) czy turbin wiatrowych (do 15 000 zł).

Podsumowanie:

Przedstawione powyżej programy są jedynie wybranymi spośród szerokiej oferty potencjalnych źródeł dofinansowania instalacji OZE. Dodatkowo należy pamiętać o programach, w których można otrzymać dofinansowanie na inne cele takie jak termomodernizacja czy poprawa efektywności energetycznej. Przykładem takiego programu jest „Czyste powietrze”, w ramach którego dofinansowanie może obejmować zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania, mikroinstalacji PV, przegród budowlanych (okna, drzwi itp.), wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy przeprowadzenie audytu energetycznego.

Więcej informacji dotyczących naborów oraz programu „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/

Opisy tych i innych programów dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów znajdują się na stronach operatorów tych środków na przykład: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak również stronach jednostek samorządu terytorialnego.

10 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ, O LICZNIKACH ZDALNEGO ODCZYTU

Print Friendly, PDF & Email

Do końca 2028 roku w co najmniej 80% punktów poboru energii będzie zainstalowany licznik zdalnego odczytu. Koszty zakupu, zainstalowania i uruchomienia ponosi operator systemu dystrybucyjnego. Pokrywa on również koszty infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania licznika.

Licznik zdalnego odczytu nazywany jest również inteligentnym licznikiem. Skąd taka nazwa? Oto 10 jego „inteligentnych cech”, o których warto wiedzieć.

 1. Licznik monitoruje zużycie energii oraz przesyła dane o zużyciu do operatora sieci dystrybucyjnej. Dane o zużyciu prądu są rejestrowane co 15 min. Licznik przesyła je dalej z kilkugodzinnym opóźnieniem. Najpierw dane płyną po istniejącej instalacji kablowej do stacji średniego napięcia, a stamtąd do dystrybutora prądu
 2. Dane o sumarycznym miesięcznym zużyciu energii przekazywane są jedynie sprzedawcy, po to by mógł wystawić rachunek. Dane nie są przekazywane nikomu innemu. Są szyfrowane w podobny sposób jak dane bankowe oraz przechowywane w bezpiecznym miejscu. Dostęp do nich jest ściśle kontrolowany.
 3. Licznik zbiera informacje o łącznym zużyciu energii w naszym domu. Na podstawie odczytów nie można ustalić, jakie urządzenia mamy w domu albo ilu członków liczy nasze gospodarstwo domowe.
 4. Na wyświetlaczu, znajdującym się na obudowie licznika, możemy odczytywać bieżące informacje o zużyciu energii. Jeśli korzystamy z taryfy wielostrefowej, licznik pokaże również informacje, ile energii zużyliśmy w poszczególnych strefach. Obserwując własne zużycie energii, możemy sprawdzić, czy taryfa, według której płacimy dziś za prąd, jest dla nas optymalna.
 5. Dzięki licznikowi możemy lepiej zaplanować pracę domowych urządzeń, programując pralkę, zmywarkę czy bojler, tak by pracowały poza godzinami szczytu. Dzięki temu oszczędzimy pieniądze.
 6. Licznik pozwala monitorować nasze zużycie energii na indywidualnym koncie w portalu klienta. Wystarczy się zarejestrować i zalogować, podając numer licznika i indywidualny numer punktu poboru energii, który znajdziemy na fakturze. Konto jest chronione bezpiecznym hasłem, które sami ustalimy i tylko my będziemy mieli do niego dostęp. Program pozwoli nam sprawdzić:
  • stan licznika,
  • ile energii zużyliśmy w wybranym przez nas okresie,
  • w jakich godzinach pobór był większy, a w jakich mniejszy.
 7. Dzięki zastosowaniu inteligentnych liczników, faktury prognozowane zostaną zastąpione rozliczeniami opartymi o bieżące zużycie energii. Będziemy płacić za faktycznie zużyty prąd.
 8. Dzięki licznikom zdalnego odczytu będziemy mogli w bardzo prosty sposób zmienić tryb rozliczeń na przedpłatowy, gdyż liczniki te będą wyposażone w taką funkcję. Będzie to idealne rozwiązanie dla osób, które planują wynająć mieszkanie.
 9. W przyszłości system inteligentnych liczników pozwoli na bieżąco monitorować sieć, dzięki czemu dystrybutor będzie mógł natychmiast zareagować, gdy tylko pojawi się awaria. Nie będziemy musieli zgłaszać braku prądu.
 10. Dzięki licznikom zdalnego odczytu dużo łatwiej i dużo szybciej będziemy mogli zmienić sprzedawcę energii. Większa konkurencja na rynku przyczyni się w przyszłości do obniżenia cen.

  Źródła:

  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.03.2022 w sprawie systemu pomiarowego, Prawo Energetyczne,

  https://energa-operator.pl/infrastruktura/liczniki-zdalnego-odczytu

PROSUMENT W ENERGETYCE

Print Friendly, PDF & Email

Prosument to wytwórca energii elektrycznej produkujący ją na własne potrzeby. Energia ta zwykle pochodzi z odnawialnych źródeł, na przykład z paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych lub biogazowni. Ewentualne nadwyżki mogą być wprowadzane do sieci. Wartość wprowadzonej do sieci energii jest rozliczna w ciągu 12 miesięcy w rachunkach za zakup energii elektrycznej. Energia wytworzona i skonsumowana w ciągu tej samej godziny stanowi autokonsumpcję i nie jest obciążona kosztami zakupu energii ani opłatami dystrybucyjnymi.

Jeśli instalacja OZE jest podłączona do instalacji elektrycznej w miejscu zużywania energii, wtedy mówimy o prosumencie indywidualnym. Jest to rozwiązanie odpowiednie dla domów jednorodzinnych, przedsiębiorców, którzy posiadają własne budynki, a także części wspólnych budynków wielolokalowych – jeżeli moc instalacji wystarcza jedynie na pokrycie zapotrzebowania tych części.

Gdy instalacja podłączona jest do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji budynku wielolokalowego, z której prosument pobiera energię na potrzeby swojego lokalu, mówimy o prosumencie zbiorowym. Może to być osoba, która wytwarza energię elektryczną z instalacji OZE na własne potrzeby, ale mieszka budynku wielolokalowym, gdzie dach jest częścią wspólną.

Jest to rozwiązanie przydatne w budynkach wielolokalowych, jeśli moc instalacji przekracza zapotrzebowanie części wspólnych budynku. Prosumentem zbiorowym może być część wspólna, mogą to być lokatorzy, ale także przedsiębiorcy, którzy eksploatują lokale w takim budynku. Energia wytworzona w takiej instalacji jest przypisywana według udziału.

Gdy nie ma możliwości zamontowania instalacji na swoim budynku lub budynku wielolokalowym, w związku z czym instalacja OZE nie jest podłączona do instalacji elektrycznej w miejscu zużywania energii ani do wewnętrznej instalacji, mamy do czynienia z prosumentem wirtualnym.

We wszystkich powyższych przypadkach rozliczenia prowadzone są na podstawie ilości energii sumarycznej zbilansowanej w każdej godzinie, ale w czasie nie krótszym niż godzina.

Do 30 czerwca 2024 roku wartość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej jest wyznaczana dla każdego miesiąca na postawie rynkowej miesięcznej ceny energii. Od 1 lipca 2024 roku wartość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci będzie wyznaczana dla każdej godziny na postawie rynkowej ceny energii.

Gdy prosument wytwarza i pobiera energię w ciągu tej samej godziny, od takiej energii nie uiszcza się opłat z tytułu jej sprzedaży oraz dystrybucji. Jeśli w ciągu tej samej godziny prosument wytworzył więcej energii niż zużył, jest ona wprowadzana do sieci. Ilość wprowadzonej energii jest rejestrowana przez operatora systemu elektroenergetycznego, a następnie mnożona przez rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej, wyznaczonej dla danego miesiąca kalendarzowego.

Ilość i wartość energii są ewidencjonowana przez sprzedawcę na koncie prosumenta jako depozyt prosumencki. Depozyt jest przeznaczony na rozliczenie zobowiązań za zakup energii elektrycznej – sprzedawca obniża rachunek za pobraną energię w cenach detalicznych o wartość rynkową wprowadzonej energii w cenach hurtowych.

Depozyt może być rozliczony w ciągu 12 miesięcy od momentu przypisania danej kwoty jako depozytu. Po upływie tego terminu środki są zwracane w ciągu następnego miesiąca, jednak zwrot nie może przekroczyć 20% depozytu dla danego miesiąca. Środki powyżej 20% są umarzane.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-zbiorowy-w-polsce

Zapraszamy na III edycję ogólnopolskiej konferencji

Print Friendly, PDF & Email

Już 3 października br. odbędzie się III ogólnopolska konferencja pn. „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”

Data: 3 października 2023 r., godz. 9:00-16:00,

Miejsce: Hotel Warszawianka (sala Europejska II), Jachranka 77, 05-140, Serock

Formularz zgłoszeniowy: Rejestracja na III Ogólnopolską Konferencję ISE

„Inteligentnie w energetyce” to jeden z kluczowych projektów realizowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska, który wpisuje się w proces transformacji energetycznej Polski.

Jego celem jest poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości użytkowników energii elektrycznej, osób odpowiedzialnych za tworzenie otoczenia rynkowo-regulacyjnego i przedsiębiorstw energetycznych w zakresie korzyści, jakie niesie wdrażanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ISE) z uwzględnieniem kwestii cyberbezpieczeństwa.

Należy podkreślić, że inteligentne opomiarowanie to ważny element krajowej transformacji sektora energetycznego, która jest oparta o cyfryzację, inteligentne sieci i inteligentne liczniki zdalnego odczytu. Zmiany te umożliwią bezpieczną integrację odnawialnych źródeł energii w systemie, rozwój rynku prosumentów oraz wykorzystanie potencjału aktywnych odbiorców, co z pewnością wpłynie pozytywnie na cały system elektroenergetyczny Polski.

III ogólnopolska konferencja będzie zwieńczeniem inicjatywy umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń eksperckich z zakresu inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grids), nowych technologii, procesów wdrażających liczniki zdalnego odczytu (LZO) oraz uregulowań prawnych dotyczących ww. tematyki, które integrują działania wytwórców, sprzedawców, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej. Podczas wydarzenia Eksperci poruszą najważniejsze kwestie związane z inteligentnymi licznikami oraz OIRE i CSIRE, a podczas panelu dyskusyjnego opowiedzą o szansach i wyzwaniach związanych z inteligentnym opomiarowaniem.

Konferencja prowadzona będzie w formule hybrydowej – możliwy jest udział stacjonarny lub online.

Infrastruktura Sieci domowej (ISD) w liczniku energii elektrycznej

Print Friendly, PDF & Email

Jako infrastrukturę sieci domowej (ISD) rozumie się urządzenia domowe wpięte we wspólną sieć zapewniającą wymianę informacji pomiędzy tymi urządzeniami celem inteligentnego zarządzania nimi.

W skład ISD mogą wchodzić routery, switche, urządzenia typu „smart” czyli przede wszystkim pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz sprzęt AGD jak: telewizory, lodówki, pralki czy też kuchenki. Z punktu widzenia domownika, takie rozwiązania podnoszą jakość i komfort życia, poprzez np. odpowiednie sterowanie żaluzjami, temperaturą otoczenia, a nawet zautomatyzowane domawianie brakującej żywności w naszych lodówkach. W tym wypadku cała komunikacja realizowana jest wewnątrz sieci domowej za pomocą indywidualnej sieci internetowej LAN (Local Area Network). Na ISD zatem można spojrzeć z punktu pojedynczego gospodarstwa domowego i czerpanych z tego tytułu korzyści.

Istnieje jednak drugie podejście do ISD o dużo szerszym znaczeniu. W szczególności jeżeli mowa o inteligentnym wykorzystaniu energii elektrycznej w całym systemie elektroenergetycznym. Przy tym podejściu warto zaznaczyć obopólną korzyść, tj. pojedynczego gospodarstwa inwestującego w zarządzanie urządzeniami smart i wykorzystującego produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), ale też całego systemu elektroenergetycznego. Punktem pozyskiwania informacji o zużyciu energii przez odbiorcę w tym przypadku jest licznik zdalnego odczytu posiadający port ISD. Na ten port licznik energii elektrycznej wystawia dane pomiarowe w trybie online zawierające informacje o niewykorzystanej energii elektrycznej z OZE oraz zużyciu energii pochodzącej z sieci dystrybucyjnej. System odbiorcy zarządzający urządzeniami typu „smart” na podstawie danych pozyskanych z licznika energii elektrycznej i urządzeń zainstalowanych w domu, może podejmować decyzję o efektywnym jej wykorzystaniu. Możemy wyobrazić sobie sytuację, że smart dom wyposażony jest w urządzenia takie jak instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii, pompa ciepła oraz urządzenia smart AGD. System zarządzający infrastrukturą domową na podstawie zebranych danych (o produkcji energii z inwertera, przekazywaniu jej do sieci z licznika) może podejmować decyzję o podwyższeniu lub obniżeniu temperatury w domu, naładowaniu lub rozładowywaniu magazynu energii lub samochodu elektrycznego. Dzięki takiemu podejściu obniżają się koszty wykorzystywania energii elektrycznej dla odbiorcy. A co z systemem elektroenergetycznym? Gdzie tu jest korzyść?

Dzięki temu, że odbiorca zużywa energię ze źródeł OZE w momencie jej nadprodukcji, umożliwia tym samym produkowanie innym odbiorcom – czyli uniknie się tzw. odstawiania inwerterów. Ogranicza się też straty na przesyle energii i zmniejsza koszty ponoszone przez spółki dystrybucyjne na inwestycje pozwalające na generację energii przez źródła rozproszone.

Na mocy Dyrektywy 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej przewiduje się, że państwa członkowskie Unii Europejskiej lub organy regulacyjne, w celu promowania efektywności energetycznej, zalecą przedsiębiorstwom energetycznym umożliwienie świadczenia usług zarządzania energią. Efektem jest wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne (OSD) w licznikach energii elektrycznej portu ISD pozwalającego na optymalizację wykorzystywania energii przez odbiorcę.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego każdy licznik energii elektrycznej zdalnego odczytu musi posiadać port ISD. W załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt. 7.3.2 znajduje się opis tego wymagania: „Licznik zdalnego odczytu wyposaża się w co najmniej następujące interfejsy komunikacyjne do komunikacji lokalnej: Wireless M-Bus zgodny z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w tym w normie PN-EN 13757-4, działający na częstotliwości 868 MHz, służący do komunikacji z infrastrukturą sieci domowej.” Komunikacja na tym interfejsie odbywa się w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W uzasadnionych przypadkach operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może zastosować inny równoważny rodzaj interfejsu komunikacyjnego.

Wszyscy Operatorzy systemów Dystrybucyjnych planują i wdrażają liczniki umożliwiające taką komunikację. W jednym przypadku jest to port USB, do którego można podpiąć dowolne, kompatybilne urządzenie, posiadające komunikację bezprzewodową (Wireless M-Bus, WIFI, inne) lub komunikację przewodową, o ile zachodzi taka potrzeba. W innym przypadku jest to bezpośrednie zastosowanie komunikacji Wireless M-Bus 868 MHz. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie daje możliwość pozyskiwania danych z licznika i zarządzania nimi.

Obecnie wszystkie OSD zainstalowały łącznie 1 538 875 szt. liczników spełniających wymogi powyższego Rozporządzenia. W Polsce możemy zaobserwować jeszcze niszę, która polega na braku firm prowadzących usługi zarządzaniem energią u odbiorców z taryf G.

Potencjał jest jednak spory, ponieważ od 2017 r. cały czas widzimy przyrost mikroinstalacji.
Na dzień 1 stycznia 2023 r. łączna liczba mikroinstalacji wyniosła 1 210 299 szt. o mocy 9,254 GW.

Rys.1 Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD 2021/2023.

Źródło: http://www.ptpiree.pl/energetyka-w-polsce/energetyka-w-liczbach/mikroinstalacje-w-polsce

 

Weźmy teraz pod uwagę urządzenia typu smart, takie jak pompy ciepła. W 2022 r. w stosunku do 2021 r. sprzedaż pomp ciepła w Polsce wzrosła o 120%.

 

Rys.2 Liczba sprzedanych pomp ciepła w latach2010-2022 r..

Źródło: https://rynek-ciepla.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/imponujacy-wzrost-rynku-pomp-ciepla-w-polsce

Ogromny wzrost zakupu pomp ciepła widoczny jest w całej Europie. W Niemczech odnotowano 53% wzrost sprzedaży, w Norwegii 25% wzrost, w Szwajcarii pomimo bardzo dojrzałego rynku pomp ciepła w tym kraju, w 2022 r. odnotowano 23% wzrost. Z kolei w Belgii, podobnie jak to się stało w Polsce, rynek pomp ciepła w 2022 r. uległ podwojeniu. Przy zestawieniu tych danych ze wzrostem liczby sprzedanych mikroinstalacji fotowoltaicznych energii elektrycznej, widać duży potencjał do inteligentnego zarządzania energią u odbiorców drobnych, jakimi są gospodarstwa domowe.

Obserwując rozwijający się rynek urządzeń inteligentnych mających dostęp do Internetu, ciągły przyrost mikroinstalacji OZE oraz chociażby zmiany dotyczące samochodów elektrycznych, celowe  staje się inteligentne zarządzanie energią elektryczną.

Źródła:

 1. Ustawa – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z nowelizacjami
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz.U. 2022 poz. 788)
 3. Raport technologiczny ISD w ramach Inteligentnych Sieci/HAN within Smart Grids (http://kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/022_Raport_2012_ATK_Technologiczny.pdf )
 4. http://www.ptpiree.pl/energetyka-w-polsce/energetyka-w-liczbach/mikroinstalacje-w-polsce
 5. https://rynek-ciepla.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/imponujacy-wzrost-rynku-pomp-ciepla-w-polsce

Digitalizacja w systemie energetycznym: transformacja przemysłu energii w erze technologicznej

Print Friendly, PDF & Email

W obliczu szybkiego rozwoju technologii i rosnącego zapotrzebowania na energię, digitalizacja staje się nieodłącznym elementem transformacji przemysłu energetycznego. Odgrywa ona kluczową rolę w tworzeniu inteligentnych sieci energetycznych, które są bardziej wydajne, zrównoważone i elastyczne. Warto więc przyjrzeć się znaczeniu digitalizacji w systemie energetycznym, analizując korzyści, wyzwania i perspektywy przyszłości tego dynamicznego procesu.

Digitalizacja odnosi się do wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych, analizy danych oraz automatyzacji w celu usprawnienia zarządzania, monitorowania i dostarczania energii w systemie energetycznym. Obejmuje szeroki zakres działań, takich jak wdrażanie inteligentnych liczników, sieci energetycznych, aplikacji mobilnych, systemów zarządzania energią, sztucznej inteligencji, big data, internetu rzeczy (IoT) i blockchain. Te technologie są kluczowe dla przekształcenia tradycyjnych sieci energetycznych w inteligentne sieci energetyczne [1].

Korzyści płynące z dygitalizacji w systemie energetycznym są bardzo duże, zarówno dla operatorów sieci, dostawców energii, jak i dla konsumentów. Jedną z najważniejszych jest możliwość monitorowania i zarządzania sieciami energetycznymi w czasie rzeczywistym. Inteligentne liczniki i czujniki umieszczone w różnych punktach sieci pozwalają na zbieranie danych dotyczących produkcji, przesyłu i zużycia energii. Dzięki temu operatorzy sieci mogą szybko reagować na zmiany w zapotrzebowaniu i optymalizować wydajność systemu [2].

Kolejną kluczową korzyścią jest integracja źródeł energii odnawialnej. Wraz z rosnącym udziałem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, konieczne staje się skoordynowanie i zarządzanie tymi zmiennymi dostawami energii. Technologie digitalne umożliwiają prognozowanie produkcji energii odnawialnej, optymalizację rozdziału energii w sieci oraz wsparcie dla mikroinstalacji energetycznych, takich jak panele słoneczne na dachach budynków. Pozwala to na zwiększenie udziału energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Digitalizacja ma również pozytywny wpływ na zachowania konsumentów. Dzięki inteligentnym aplikacjom i systemom zarządzania energią, konsumenci mają możliwość świadomego monitorowania swojego zużycia energii, kontrolowania kosztów i podejmowania świadomych decyzji dotyczących efektywności energetycznej. Dostęp do informacji o zużyciu energii w czasie rzeczywistym motywuje konsumentów do zmniejszania zużycia, co przyczynia się do bardziej zrównoważonego systemu energetycznego.

Mimo licznych korzyści, digitalizacja w systemie energetycznym stawia przed nami również pewne wyzwania. Jednym z nich jest kwestia bezpieczeństwa cybernetycznego. W miarę wzrostu liczby połączonych urządzeń w systemach energetycznych, rośnie ryzyko ataków cybernetycznych. Dlatego niezbędne jest wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń, protokołów i procedur w celu ochrony sieci energetycznych przed zagrożeniami. Wprowadzenie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, ciągłe monitorowanie i współpraca z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa są nieodzowne dla zapewnienia niezawodności i integralności systemu energetycznego [3].

Digitalizacja prowadzi do powstania nowych modeli biznesowych i relacji pomiędzy producentami, dostawcami a konsumentami energii. Istotne jest więc, aby przepisy prawne były kompatybilne z zachodzącymi zmianami i procesami. W chwili obecnej aktualne brzmienie prawa energetycznego zostało dostosowane do bieżących wyzwań, jednak w przyszłości w przypadku rozwoju technologii lub sposobu jej wykorzystania, konieczna może okazać się nowelizacja istniejących regulacji i ram prawnych pod kątem zmieniających się warunków tak, aby zapewnić odpowiednie ramy prawne dla rozwoju inteligentnych sieci energetycznych. Jest to złożone zadanie, które wymaga współpracy między interesariuszami i dialogu publicznego w celu stworzenia efektywnych i uczciwych regulacji.

Perspektywy rozwoju digitalizacji w systemie energetycznym są obiecujące. Prognozuje się, że rozwój sztucznej inteligencji, analizy danych, internetu rzeczy (IoT) i innych technologii będą przyspieszały innowacje w sektorze energetycznym. Inteligentne sieci energetyczne będą bardziej autonomiczne i elastyczne, zwiększając zdolność do absorbowania energii z odnawialnych źródeł oraz dostosowywania się do zmieniających się warunków i preferencji konsumentów [4].

Jednym z obszarów, który zyska na znaczeniu, jest rozwój tzw. mikrosieci energetycznych. Mikrosieci to lokalne sieci energetyczne, które mogą działać niezależnie od głównego systemu energetycznego. Wykorzystując technologie digitalne, mikrosieci mogą integrować lokalne źródła energii, takie jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe czy baterie magazynujące energię i dostarczać energię mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom. To daje większą niezależność, elastyczność i odporność na awarie w porównaniu do tradycyjnego modelu zasilania [5].

Innym ważnym trendem jest rozwój inteligentnych budynków. Inteligentne budynki wykorzystują technologie digitalne, aby zoptymalizować zarządzanie energią, monitorować zużycie, sterować oświetleniem i klimatyzacją, oraz integrować się z sieciami energetycznymi. Dzięki temu mogą one osiągnąć większą efektywność energetyczną, zmniejszyć koszty i wpływ na środowisko. Inteligentne budynki stanowią kluczowy element inteligentnych miast i przyczyniają się do tworzenia zrównoważonych społeczności.

Dygitalizacja w systemie energetycznym ma ogromne znaczenie dla przyszłości przemysłu energetycznego. Przejście od tradycyjnych do inteligentnych sieci energetycznych jest nieuniknione i przynosi liczne korzyści, takie jak poprawa wydajności, integracja energii odnawialnej, świadome zarządzanie energią oraz zrównoważony rozwój. Wdrożenie odpowiednich technologii i regulacji jest kluczowe dla osiągnięcia tych korzyści. Dygitalizacja to nie tylko przyszłość, ale także niezbędny krok w kierunku bardziej efektywnego, zrównoważonego i elastycznego systemu energetycznego, który pozwoli na osiągnięcie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego.

[1] Kałus, D. (2017). Digitalizacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym. Nowa Energia, (3), 54-59.

[2] https://businessinsider.com.pl/technologie/digital-poland/cyfryzacja-polskiej-energetyki/pr98cye

[3] Kucharska, A. (2017). Digitalizacja sektora energetycznego a potencjalne zagrożenia na przykładzie Niemiec. In M. Gitling & I. Wojaczek (Eds.), Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego: wybrane aspekty (pp. 208–220). Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

[4] Lisowiec A. (2020) Technologie IoT w energetyce odnawialnej, Wiadomości Elektrotechniczne 1(9):23-26

[5] Parol, M. (2016). Mikrosieci–przyszłościowe struktury sieci dystrybucyjnych. Organ, 8, 16.

Energetyka dwukierunkowa – co to jest i na czym polega?

Print Friendly, PDF & Email

Jak już wielokrotnie wskazywano na portalu kilowatogodzinyoszczednosci.pl, w coraz większym stopniu energetyka odchodzi od pierwotnego, scentralizowanego charakteru na rzecz energetyki lokalnej i rozproszonej. Energetyka przyjmuje kształt bardziej lokalny, gdzie energia jest konsumowana bliżej miejsca jej wytworzenia, a dotychczasowi odbiorcy często stają się wytwórcami energii – prosumentami, czyli odbiorcami końcowymi wytwarzającymi energię elektryczną na własne potrzeby wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego, niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej [1]. Jednym z wielu skutków takiej ewolucyjnej transformacji energetycznej jest między innymi konieczność dokonywania pomiarów zarówno energii pobranej, jak i oddanej do sieci elektroenergetycznej. Liczba prosumentów w Polsce lawinowo rośnie – w 2018 roku było ich niewiele ponad 51 tysięcy, a na koniec 2022 ich liczba przekroczyła już 1,2 miliona. Tak dynamiczna zmiana wymaga podjęcia wielu działań zarówno od operatorów sieci dystrybucyjnych, jak i operatora sieci przesyłowej. Stawia to również wyzwania przed administracją rządową, której zadaniem jest dostosowanie dynamiki zmian do technicznych możliwości rozwoju OZE.

Najpopularniejszymi instalacjami stosowanymi przez prosumentów są mikroinstalacje fotowoltaiczne, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej – ich moc na koniec 2022 przekraczała 99,6% wszystkich mocy w mikroinstalacjach w Polsce.

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat blokowy instalacji PV wraz z układem przyłączeniowym oraz instalacją pomiarową:

Ilość energii pobieranej lub wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej uzależniona jest zatem od aktualnej konsumpcji energii elektrycznej przez odbiorniki w danym gospodarstwie domowym oraz ilości energii generowanej w instalacji PV. Należy jednak zauważyć, że w przypadku instalacji PV szczyt ich produkcji przypada w godzinach około południowych i nie jest on skorelowany z konsumpcją energii elektrycznej w gospodarstwie domowych. Największa konsumpcja energii przypada bowiem w godzinach porannych (np. przygotowanie do wyjścia do pracy, przygotowanie posiłków itp.) oraz godzinach wieczornych (np. prace domowe, przygotowanie posiłków, oglądanie telewizji). Wypadkową tego jest konieczność oddawania wyprodukowanej energii do sieci energetycznej w godzinach, w których wykorzystanie odbiorników jest niewielkie oraz pobieranie energii z sieci w godzinach, w których generacja PV jest niewielka.

Poniżej na wykresie przedstawiono przykładową generację instalacji PV oraz zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie domowym:

Na powyższym wykresie można zauważyć, że w ciągu dnia może dochodzić do dynamicznych zmian w zakresie energii oddawanej oraz pobieranej z sieci. W tym celu niezbędne jest dokonywanie odpowiednich pomiarów w zakresie obu kierunków – oznacza to, że w przypadku kiedy konsument chce zostać prosumentem, niezbędne jest zainstalowanie licznika dwukierunkowego, który umożliwia rozliczenie energii zarówno w systemie net-billing, jak i systemie opustowym, o których więcej informacji można przeczytać w artykule „Magazyny energii w gospodarstwach domowych” pod adresem: https://kilowatogodzinyoszczednosci.pl/magazyny-energii-w-gospodarstwach-domowych/ .

Licznik dwukierunkowy stanowi więc nierozerwalny element istniejącej instalacji fotowoltaicznej, która nie może zostać uruchomiona bez jego zamontowania – byłoby to niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Istotnym jest również fakt, że energia wytwarzana przez mikroinstalację i przekazywana do sieci, przy liczniku jednokierunkowym byłaby klasyfikowana jako zużyta przez tego prosumenta. W ten sposób otrzymałby on większy rachunek za energię elektryczną. Dwukierunkowy licznik gwarantuje więc bilansowanie zużycia, dzięki któremu prosumenci mogą rozliczać się ze swoim sprzedawcą energii, zgodnie z zasadami, opisanymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Warto zaznaczyć, że za wymianę licznika odpowiada operator, a prosument nie jest obciążony za to dodatkowymi kosztami. Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku do swojego operatora, minimum 30 dni przed planowanym uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej, aby ten dokonał koniecznej wymiany.

[1] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370, 2687)

[2] Urząd Regulacji Energetyki: Raporty dotyczący energii elektrycznej wytworzonej z OZE w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej (art. 6a ustawy o odnawialnych źródłach energii) z lat 2018 – 2022. Dostępny: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/raport-wytwarzanie-ener-1/8833,Raport-dotyczacy-energii-elektrycznej-wytworzonej-z-OZE-w-mikroinstalacji-i-wpro.html

CO WARTO WIEDZIEĆ O rozwiązaniu SMART GRID?

Print Friendly, PDF & Email

 

Inteligentne sieci elektroenergetyczne – Smart Grid – to inteligentna sieć dystrybucyjna oraz powiązane z nią technologie informatyczno-telekomunikacyjne, które integrują działania wytwórców, dystrybutorów, oraz odbiorców energii elektrycznej.

W skład Smart Grid wchodzą:

 • linie przesyłowe i dystrybucyjne;
 • elementy infrastruktury takie jak transformatory z czujnikami diagnozującymi ich pracę, automatykę zabezpieczającą – np.: przywracającą zasilanie w przypadku zwarcia, stacje rozdzielcze, linie zasilające odbiorców;
 • urządzenia pomiarowe i urządzenia automatyki, w tym inteligentne liczniki wraz z systemami do automatyzacji rozliczeń i zdalnej rekonfiguracji urządzeń;
 • rozproszone jednostki wytwórcze, czyli systemy fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, małe elektrownie wodne, biogazownie, systemy geotermalne itp.
 • obiekty wirtualne, takie jak autonomiczne obszary energetyczne – tzw. klastry energii oraz elektrownie wirtualne – grupujące drobne jednostki wytwórcze na poziomie sieci, by oferować energię na rynku;
 • bazy danych i systemy teleinformatyczne, które komunikują się z urządzaniami sieciowymi, monitorują wartości napięć, działania i kondycję techniczną urządzeń sieciowych;
 • systemy informatyczne przetwarzające dane oraz zarządzające takim aspektami jak planowane lub awaryjne wyłączenia, wykrywanie awarii, lokalizacja uszkodzenia, szacowanie czasu naprawy uszkodzenia.

Dlaczego Smart Grid jest „smart”?

Technologie wchodzące w skład Smart Grid automatyzują pracę sieci i informują o jej bieżącym stanie.  Ułatwiają również regulację wartości napięć, zarządzają obciążalnością sieci oraz ułatwiają zarządzanie zapotrzebowaniem na energię w sytuacjach awaryjnych.

Smart Grid umożliwia pozyskiwanie informacji o stanie i kondycji poszczególnych urządzeń sieciowych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów przewiduje awarie oraz nietypowe sytuacje, co pozwala na zaplanowanie z wyprzedzeniem odpowiednich działań – na przykład oszacowanie czasu pracy bez awarii i zaplanowanie prac konserwacyjnych w odpowiednim czasie.

System Smart Grid jest przystosowany do zmiennej ilości energii generowanej z OZE – umożliwia przyłączenie do sieci mikrogeneratorów na poziomie niskiego napięcia i zasobników energii, umożliwia zarządzanie rozproszoną generacją. Pozwala też zarządzać urządzeniami w gospodarstwie domowym, które znajdują się „z drugiej strony licznika”.

Jakie korzyści przeniesie nam Smart Grid?

To łatwiejszy dostęp do informacji na temat bieżącego zużycia energii za pośrednictwem dedykowanego portalu. Korzyścią są również nowe elastyczne taryfy. Użytkowanie energii będzie można dostosować do indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego. Zyskujemy dzięki temu stabilność dostaw energii.

Smart Grid umożliwi przyłączenie własnych mikro-źródeł energii, np.: przydomowych elektrowni wiatrowych, lub paneli fotowoltaicznych.

Zyskamy sporo nowych inteligentnych funkcjonalności:

Odbiorca będzie mógł zarządzać własną energią, a także prowadzić monitoring obciążenia sieci w czasie rzeczywistym. Pojawiające się ewentualnie błędy będą automatycznie identyfikowane i naprawiane. Ułatwi to również bieżący monitoring urządzeń, oraz pozwoli zoptymalizować rozdział mocy. Automatyczne przechodzenie na system wyspowy rozproszonych źródeł energii stanie się jeszcze łatwiejsze, innymi słowy – będzie można tymczasowo korzystać ze źródeł energii elektrycznej nieprzyłączonej do sieci.

Będzie można planować rozwój sieci z uwzględnieniem źródeł generacji rozproszonych, a w szczególności OZE. Smart Grid umożliwi inteligentne ładowanie pojazdów elektrycznych, czyli bez obawy przeciążenia lokalnej sieci. Właściciel będzie mógł podłączyć swój samochód w godzinach szczytu, ale energia zacznie być pobierana od momentu, gdy sieć jest mniej obciążona.

źródła:

Smart Grids – Gov.pl

https://www.smart-grids.pl

7 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o inteligentnej sieci elektroenergetycznej

Print Friendly, PDF & Email

Inteligentne sieci elektroenergetyczne (ISE) to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu w polskim sektorze energetycznym dochodzi do ważnych i kluczowych zmian, wpływających na jego jakość. Zintegrowane technologie, zaawansowane systemy monitorowania i zarządzania, a także rozwój odnawialnych źródeł energii tworzą nową erę w dostawie energii elektrycznej, bez której już praktycznie nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Istotne jest więc aby nasze sieci były w bardzo dobrym stanie technicznym. Poniżej przedstawiono siedem kluczowych aspektów inteligentnej sieci elektroenergetycznej, które są istotne dla polskiego systemu elektroenergetycznego.

 1. Czym jest inteligentna sieć elektroenergetyczna?

Inteligentna sieć elektroenergetyczna stanowi nowoczesne rozwiązanie, które ma na celu ulepszenie modelu tradycyjnego. Jest to więc kompleksowy system, który integruje zaawansowane technologie, umożliwiając przy tym optymalizację przesyłu energii, zminimalizowanie strat oraz lepsze wykorzystanie OZE. Dzięki ISE, możliwe jest również zdalne monitorowanie i zarządzanie siecią, co przekłada się na poprawę efektywności i elastyczności całego systemu [1].

 1. Technologie stosowane w inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

W Polsce wykorzystuje się nowoczesne technologie, takie jak Advanced Metering Infrastructure (AMI), które umożliwiają zdalny odczyt i zarządzanie inteligentnymi licznikami energii. Te innowacyjne liczniki pozwalają na precyzyjne monitorowanie zużycia energii – umożliwiają m.in. obniżenie rachunków za energię poprzez jej racjonalne wykorzystywanie. Istotnym elementem jest również fakt, że wpływają one na świadomość odbiorców, co sprzyja poczynianym przez nich oszczędnościom energii. Dodatkowo rozwija się system monitorowania i zarządzania, które wykorzystują zaawansowane algorytmy analizy danych i sztuczną inteligencję. Te technologie umożliwiają lepsze prognozowanie zapotrzebowania na energię, szybką reakcję na awarie oraz integrację OZE.

 1. Rola odnawialnych źródeł energii w inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna w Polsce odgrywa kluczową rolę w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki zaawansowanym systemom monitorowania, integracji i zarządzania, możliwe jest skuteczne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii w kraju. Inteligentna sieć umożliwia lepsze prognozowanie i dostosowanie produkcji energii z OZE do aktualnego zapotrzebowania, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i stabilności systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo, inteligentne liczniki energii umożliwiają śledzenie i premiowanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co motywuje inwestorów do rozwijania nowych projektów związanych z OZE. Dzięki temu Polska ma duży potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy biogaz, co przyczynia się do transformacji energetycznej kraju i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 1. System zarządzania i monitoringu w inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Systemy zarządzania i monitoringu ISE w Polsce są stale rozwijane. W ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Inteligentne sieci elektroenergetyczne” (2009-2020), zainstalowano ponad 7 tysięcy urządzeń monitorujących stan linii elektroenergetycznych. Systemy te umożliwiają szybką lokalizację i usuwanie awarii, co przyczynia się do skrócenia czasu przerw w dostawie energii. Dodatkowo, stosuje się technologie Advanced Distribution Management System (ADMS), które integrują dane z różnych źródeł, umożliwiając efektywne zarządzanie siecią elektroenergetyczną w czasie rzeczywistym.

 1. Wpływ inteligentnej sieci elektroenergetycznej na efektywność energetyczną.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna w Polsce przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej w kraju. Dzięki zdalnemu monitorowaniu i zarządzaniu zużyciem energii, odbiorcy mają możliwość świadomego kontrolowania i optymalizowania swojego wykorzystania energii elektrycznej. Inteligentne liczniki energii umożliwiają dokładne śledzenie zużycia energii w czasie rzeczywistym, co pomaga identyfikować obszary nadmiernego zużycia i wprowadzać zmiany mające na celu oszczędność. Dzięki temu, odbiorcy mogą redukować koszty energii i zmniejszać swoje środowiskowe ślady poprzez efektywne zarządzanie energią. Inteligentna sieć elektroenergetyczna przyczynia się również do minimalizacji strat energii w procesie przesyłu i dystrybucji, co ma pozytywny wpływ na ogólną efektywność systemu elektroenergetycznego w Polsce.

 1. Cyberbezpieczeństwo w inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Jednym z kluczowych aspektów ISE jest zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na rosnącą złożoność i łączność systemu, istnieje konieczność ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami cybernetycznymi. W Polsce wprowadza się odpowiednie środki i mechanizmy, aby zabezpieczyć system przed atakami i nieuprawnionym dostępem do infrastruktury energetycznej. Wykorzystuje się zaawansowane technologie, takie jak sieci wirtualne, systemy detekcji zagrożeń, firewalle i kryptografię, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności danych. Przeprowadza się również regularne audyty bezpieczeństwa oraz szkolenia dla personelu, aby podnosić świadomość i umiejętności związane z cyberbezpieczeństwem. Działania te mają na celu minimalizację ryzyka ataków i zapewnienie niezawodności oraz ochrony całej infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce [2].

 1. Korzyści dla odbiorców w inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Inteligentne sieci elektroenergetyczne przynoszą wiele korzyści dla odbiorców energii w Polsce. Dzięki zdalnemu monitorowaniu i zarządzaniu zużyciem energii, odbiorcy mogą bardziej świadomie kontrolować swoje wydatki energetyczne i dostosować swoje zachowanie do bardziej efektywnego zużycia energii. Gospodarstwa domowe korzystające z inteligentnych liczników energii mogą osiągnąć oszczędności na poziomie 10% rocznie [3]. Ponadto, inteligentna sieć elektroenergetyczna umożliwia szybką i precyzyjną reakcję na awarie, minimalizując przerwy w dostawie energii dla odbiorców.

Podsumowanie:

Inteligentna sieć elektroenergetyczna staje się coraz bardziej powszechna w Polsce, a jej wpływ na sektor energetyczny i codzienne życie odbiorców jest niezaprzeczalny. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, optymalizacji przesyłu energii i świadomemu zarządzaniu zużyciem, inteligentna sieć elektroenergetyczna przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, minimalizacji strat energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Wdrażanie inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Polsce jest krokiem w stronę nowoczesnego, efektywnego i zrównoważonego sektora energetycznego.

[1]https://www.parp.gov.pl/images/wydarzenia/Izabela_Zylinska_Smart_Grid__Inteligentne_sieci_elektroenergetyczne_w_zapewnianiu_bezpieczestwa_energetycznego.pdf

[2] Kucharska, A. (2020). Cybersecurity challenges in Poland in the face of energy transition. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 18(1), 141–159.

[3] https://ise.ure.gov.pl/ise/aktualnosci/4090,Inteligentne-systemy-pomiarowe-umozliwia-oszczedzanie-energii.html

10 SKUTECZNYCH SPOSOBÓW, BY OSZCZĘDZIĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W DOMU

Print Friendly, PDF & Email

 

Trudno wyobrazić sobie dom bez urządzeń elektrycznych. Nie da się ukryć, że ułatwiają one codzienne funkcjonowanie. Aby jednak nadal był to także optymalne rozwiązanie pod kątem efektywności kosztowej warto poznać skuteczne i sprytne sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej. Dodatkowo, będziemy mogli przyczynić się tym samym do ochrony środowiska naturalnego.

Oto 10 skutecznych sposobów, by oszczędzić energię elektryczną w domu.

Światło dzienne

Aranżując mieszkanie, warto wziąć pod uwagę, przez które z okien wpada najwięcej promieni słonecznych i na tej podstawie nadać temu pomieszczeniu przeznaczenie pokoju dziennego, gdzie będziemy najczęściej przebywać w ciągu dnia czytając czy też pracując. Sypialnię zaplanujmy natomiast tam, gdzie światła wpada najmniej. Przyczyni się to też do poprawy jakości snu.

Unikajmy także wieszania ciężkich, ciemnych zasłon, ponieważ ograniczą one przepustowość światła. Alternatywą mogą być rolety rzymskie, które pozwalają na regulację ilości wpadającego do wnętrza światła, ale także pozwolą regulować poziom nagrzewania się wnętrza (będzie to szczególnie istotne w okresie letnim). Biurko czy stół do pracy postawmy natomiast bliżej okna tak by móc pracować przy świetle dziennym. Warto również zwrócić uwagę na inne meble w pomieszczeniach – czy nie ograniczają nam światła wpadającego przez okno.

Jeśli mamy taką możliwość, zaplanujmy prace w domu w taki sposób, by te czynności, które wymagają światła wykonywać w ciągu dnia. To przyczyni się do tego, że rzadziej będziemy włączał pełne oświetlenie salonu.

Oświetlenie w domu
Warto dobrze przemyśleć, jakiego światła będziemy potrzebować w każdym z pomieszczeń, żeby nie tworzyć niepotrzebnych punktów świetlnych, które jedynie będą wpływały na większe zużycie prądu. Zastanówmy się, ile faktycznie potrzebujemy światła w sypialni? I czy koniecznie musimy mieć podświetlone obrazy, witryny czy szafki?

 

Wyłączajmy światło
Wydaje się to oczywiste, jednak gaszenie światła w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa. Warto wyrobić sobie nawyk, ponieważ jak się okazuje jest to kluczowe w ograniczeniu zużycia energii. Zawsze, gdy opuszczamy jakieś pomieszczenie, gaśmy zatem za sobą światło. Gdy mieszkamy z rodziną lub innymi osobami, przypominajmy sobie o tym nawzajem.
Wyłączajmy także dodatkowe źródło światło, z którego w danej chwili nie korzystamy, na przykład lampkę do czytania, jeśli odkładamy książkę czy dodatkowe podświetlenie szafek w kuchni, gdy przychodzimy do innego pomieszczenia. Gdy myjemy zęby, wyłączmy dodatkowe oświetlenie przy lustrze, które potrzebne jest nam np. do zrobienia makijażu.

 

Stosujmy energooszczędne żarówki

Warto je wymienić w całym domu. Mimo że żarówki energooszczędne są droższe, kupując je, zaoszczędzimy na rachunkach za prąd. Szczególnie, że ich żywotność jest o wiele dłuższa niż zwyczajnych żarówek. Każda energooszczędna żarówka do tego posiada okres gwarancyjny, który zazwyczaj wynosi do 2 lat. Wymianę żarówek najlepiej zacząć od miejsc, gdzie światło się długo i najczęściej.

Wyłączajmy nieużywany sprzęt z kontaktu

Starajmy się nie używać trybu czuwania. W takim trybie urządzenia mimo wszystko pobierają prądu. Warto ta nie jest ogromna, jednak zliczając ją w okresie miesiąca czy roku okazuje się, że robi się z tego konkretna już kwota. Pamiętajmy zatem, by wyłączyć listwę, jeśli do niej podłączone jest jakiekolwiek urządzenie.

Nie zostawiajmy także ładowarek telefonicznych stale podłączonych do kontaktu. To także kwestia wyrobienia nawyku – jeśli nie ładujemy akurat telefonu ładowarka leży w szufladzie a nie pozostaje wpięta w gniazdku.

Pralka i zmywarka

Pralkę i zmywarkę włączajmy, gdy są pełne. Unikajmy pustych przebiegów. Warto też dostosować program do intensywności zabrudzenia, rodzaju tkanin, rodzaju naczyń. Współczesne pralki i zmywaki mają zwykle tryb eko. Wprawdzie cykl jest dłuższy, ale urządzenie zużyje mniej prądu. Jeśli nam się nie śpieszy, warto rozważyć ten program.

Przy zakupie nowych sprzętów, wybierajmy te energooszczędne. Warto też dostosować wielkość urządzenia do liczby domowników a także do swoich przyzwyczajeń, jeśli chodzi o pranie. Jeśli często wstawiamy małe ilości ubrań do wyprania przyda nam się program, który sam dostosuje ilość wody i energii do ilości prania w bębnie. Analogicznie, jeśli pierzemy często koce czy duże gabarytowo rzeczy. Przy zakupie warto także zwrócić uwagę na funkcję załadunku połowy pojemności bębna, która także przyczynia się do tego by pralka krócej chodziła.

Lodówka

Przy zakupie lodówki również warto przemyśleć jej rozmiar, nie tylko energooszczędność, biorąc oczywiście pod uwagę swoje potrzeby oraz innych domowników. Jeśli często otwieramy lodówkę sięgając np. po picie, wówczas przemyślmy zakup lodówki, przy której nie trzeba otwierać całości drzwi dzięki czemu nie wytraca ona swojej temperatury.

Warto także dobrze rozplanować produkty na półkach i starać się trzymać tam porządek – łatwiej będzie nam znaleźć i sięgnąć po jakiś produkt, dzięki czemu drzwi do lodówki są krócej otwarte. Zaplanujmy sobie wcześniej, co chcemy przygotować do jedzenia i czego, w związku z tym, będziemy potrzebować z lodówki. Otwarta lodówka, gdy stoimy przed półkami i zastanawiamy się „co by tu zjeść”, zużywa więcej prądu, bo musi zrekompensować „uciekające zimno”.

Przed dłuższym wyjazdem starajmy się skonsumować zawartość lodówki, by przed opuszczeniem domu na dłużej, zmniejszyć moc chłodzenia do minimum.

Piekarnik
Nie grzejmy niepotrzebnie pustego piekarnika. Gdy ciasto wymaga wstawienia do nagrzanego piekarnika, nie włączajmy go zbyt wcześnie. Warto sprawdzić w instrukcji jak długo się nagrzewa do pożądanej temperatury i w takim czasie go włączmy. Jeśli to nie jest konieczne, nie otwierajmy go w trakcie pieczenia. Otwierając, wypuszczamy gorące powietrze, i piekarnik będzie musiał to zrekompensować poborem większej ilości prądu.
Gotowanie
Gotując pod pokrywką, skracamy czas gotowania, dzięki czemu zużyjemy mniej energii. Starajmy się też dostosować wielkość garnka do naszych potrzeb.

Ogrzewanie

Z danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie wynika, że większość Polaków przegrzewa swoje mieszkania. Optymalna temperatura w pokoju dziennym powinna wynosić 20 stopni, w kuchni – 18 stopni, w sypialni – 17 stopni, w łazience – 22-24 stopnie.

Warto przykręcić grzejnik i włożyć ciepłą bluzę. Jeśli czytamy, można to robić pod kocem, z gorącą herbatą. A zamiast spać w przegrzanej sypialni, warto zainwestować w ciepłą kołdrę i ciepłą piżamę. Spanie w chłodnym pomieszczeniu to zdrowszy sen i dłuższe życie.

Źródła:

https://www.urzadzamy.pl/nie-przegap/newsy/eksperci-twierdza-ze-polacy-przegrzewaja-mieszkania-sprawdzilismy-jaka-temperatura-jest-optymalna-aa-cGSK-BPVT-xznw.html

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Print Friendly, PDF & Email

 

Odnawialne źródła energii – w skrócie OZE – to źródła, z których długotrwałe korzystanie nie wiąże się z ich degradacją czy deficytem, ponieważ odnawianie następuje w krótkim czasie. Istotnym czynnikiem, decydującym, czy dane źródło zaliczymy do OZE, jest również jego oddziaływanie na środowisko przy długotrwałym wykorzystaniu.

Zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 roku OZE określa się jako odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię geotermalną, energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną i hydrotermalna, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu rolniczego oraz biopłynów.

 

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polska zobowiązana była do wygenerowania w 2020 roku 15% energii z OZE. Cel ten został osiągnięty z nawiązką.

Czym dokładnie są te źródła energii?

1.Energetyka wodna wykorzystuje specjalne budowle hydrotechniczne z systemem turbin, które poruszane są siłą płynącej lub opadającej na nie wody. Jest to stosunkowo tanie źródło energii, niemniej budowa elektrowni wodnej pociąga za sobą pewne niekorzystne zjawiska: zmienia się ekosystem oraz krajobraz otoczenia. By zbudować zbiornik retencyjny, muszą być zalane są spore obszary dolin rzek. Trzeba przesiedlić mieszkańców, mogą zniknąć pewne gatunki roślin i zwierząt. Ostatnie badania wskazują, że zbiorniki powstałe z zalania terenów lądowych mogą emitować gazy cieplarniane. W wyniku zalania, w sztucznym zbiorniku gromadzi się sporo materii organicznej, co powoduje więcej procesów gnilnych niż w naturalnych zbiornikach i to może się stać się źródłem emisji metanu.

2.Morza i oceany mają w sobie ogromny potencjał energetyczny. Moc, jaką mogą dać prądy morskie, liczona jest w terawatach, jednak jej wykorzystanie jest znikome, ze względu na trudności techniczne. Trwają badania naukowe nad sposobami wykorzystania prądów morskich, które nie zaburzyłyby równowagi środowiska. Natomiast elektrownie wykorzystujące pływy oraz ruch fal znajdują się w fazie projektowej.

3.Energetyka geotermalna wykorzystuje zasoby wody pod powierzchnią Ziemi, o temperaturze od kilkudziesięciu do stu stopni Celsjusza. Dzięki specjalnym odwiertom jest ona wydobywana na powierzchnię, a następnie przetwarzana w energię.

4.Energetyka wiatrowa to produkcja energii z wiatru z wykorzystaniem turbin wiatrowych, które mogą być umiejscowione na lądzie, jak również na morzach i oceanach. Jest to tania w uzyskaniu i wydajna energia, a Polska posiada jedne z najlepszych warunków do produkcji energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych.

5.Energetyka solarna wytwarza energię i ciepło wykorzystując promieniowanie słoneczne, dzięki instalacjom fotowoltaicznymi i kolektorom grzewczym. Mimo że w Polsce pogoda bywa kapryśna i nie mamy tylu dni słonecznych, ile jest w krajach śródziemnomorskich, wielu Polaków sięga po to rozwiązanie, a liczba prosumentów stale rośnie. Nowoczesne panele fotowoltaiczne wcale nie potrzebują bezchmurnego nieba, są bardzo skuteczne również przy większym zachmurzeniu. Nawet niewielka ilość światła słonecznego docierającego przez powłokę chmur może uruchomić produkcję energii.

6.Pompy ciepła przekształcają energię zewnętrzną z powietrza lub gruntu – energia aerotermalna oraz wody – energia hydrotermalna. Zapewniają one wodę grzewcza, wodę chłodzącą oraz wodę ciepłą do domów mieszkalnych, obiektów handlowych i przemysłowych. Pompy mogą również wykorzystywać nadmiar ciepła pochodzący z budynków i procesów przemysłowych.

Jest to wydajna technologia. Ich moc to 2-20 kW w domach jednorodzinnych, do 100 kW w budynkach wielorodzinnych a nawet kilka MW w przepadku pomp stosowanych w przemyśle.

Wymiana ciepła odbywa się za pośrednictwem czynnika chłodniczego, jaki jest również stosowany w systemach klimatyzacji i chłodziarkach. Zasada działania opiera się na wymianie cieplnej między o obszarami różnej temperaturze. Płyn przenoszący jest poddawany działaniu źródła ciepła, gdzie odparowuje i schładza źróo. Kompresor spręża czynnik chłodniczy zwiększając temperaturę. Opary o wysokim ciśnieniu i temperaturze sprowadzane są do wymiennika ciepła, z którego energia jest przekazywana, np. do instalacji grzewczej w domu. Opary zostają schłodzone i ulegają kondensacji. Gdy spadnie ciśnienie płyn ponownie zostaje poddany działaniu źródła ciepła i następuje zamknięcie cyklu.

7.Pozyskiwanie energii z biomasy polega na spalaniu biodegradowalnych substancji (stałych lub ciekłych) pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Są to pozostałości lub odpady z produkcji rolnej lub leśnej oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań. Biokomponenty dodawane są też do tradycyjnych paliw. Istotne jest, by biokomponenty powstawały z istniejących odpadów, a nie były tworzone z surowców, które można wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Budowa systemu energetycznego, którego podstawą są odnawialne źródła energii to spore wyzwanie. Przy obecnie stosowanych technologiach znaczna część produkcji zależy od dostępności wiatru czy słońca. Oznacza to, że w pewnych okresach mogą występować niedobory, a w innych nadmiar energii. Niezbędne jest stworzenie odpowiedniego systemu bilansującego, z wykorzystaniem między innymi magazynów energii elektrycznej. Dla zapewnienia stabilności systemu istotny może być również rozwój infrastruktury do produkcji i wykorzystania wodoru.

 

Źródła:

Nathan Barros i inni, Carbon emission from hydroelectric reservoirs linked to reservoir age and latitude, „Nature Geoscience”, 4 (9), 2011, s. 593–596, DOI10.1038/ngeo1211 [dostęp 2020-07-14] (ang.).

 

 

 

 

 

 

Klastry, spółdzielnie, prosumenci wirtualni i zbiorowi, czyli narzędzia energetyki samowystarczalnej i lokalnej

Print Friendly, PDF & Email

W coraz większym stopniu energetyka odchodzi od pierwotnego scentralizowanego charakteru, na rzecz energetyki lokalnej i rozproszonej. Aby w pełni móc realizować politykę zdecentralizowanego wytwarzania energii, powinna ona być odbierana jak najbliżej miejsca jej wytworzenia. Jedną z podstawowych zalet takiego rozwoju jest zmniejszenie obciążenia sieci dystrybucyjnych oraz przesyłowej, przez które energia nie musi być transportowana na znaczne odległości. Zmniejsza to koszty związane z rozbudową i modernizacją sieci, co w sposób znaczący może wpływać na koszty działania systemu elektroenergetycznego, a tym samym na obniżenie rachunków.

Poniżej przedstawiono główne instrumenty wsparcia dla realizacji inicjatyw skutkujących rozwojem lokalnego wytwarzania i wykorzystywania energii elektrycznej lub ciepła.

 1. Klastry energetyczne

Samo pojęcie klastra energii wprowadzone zostało w nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw [1], natomiast w aktualnie procedowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw pojęcie klastra energii i systemu zachęt do jego wdrażania są znacząco rozszerzone. Pojęcie to może zostać zdefiniowane jako porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji energii w celu zapewnienia jego stronom korzyści gospodarczych, społecznych, środowiskowych lub zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego. Klaster taki może zostać utworzony na obszarze jednego powiatu lub 5 sąsiadujących gmin, pod warunkiem, że cały obszar objęty klastrem znajduje się na obszarze działania jednego operatora systemu dystrybucyjnego. Głównym mechanizmem zachęcającym do tworzenia klastrów energii ma być zwolnienie z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia i świadectwami efektywności energetycznej oraz dodatkowe korzyści w zakresie usług dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez członków klastra energii i będą one uzależnione od spełnienia warunków w zakresie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zużycia własnego [2].

 1. Obywatelskie społeczności energetyczne

Zgodnie z dyrektywą 2019/944 poszczególni członkowie Unii Europejskiej zobligowani są do umożliwienia tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych [3]. Przedmiotem działalności takich stowarzyszeń może być między innymi wytwarzanie, dystrybucja, handel lub magazynowanie energii, z zastrzeżeniem, że obszar funkcjonowania takiej społeczności jest ograniczony do terenu funkcjonowania jednego operatora systemu dystrybucyjnego. Głównym zamysłem stojącym za umożliwieniem ich działalności jest bezpośredni udział odbiorców końcowych w łańcuchu dostaw energii, w tym dzielenie się energią z innymi odbiorcami. W przeciwieństwie do przedsiębiorstw, których działania nastawione są na osiągnięcie zysku, celem takiego wspólnego przedsięwzięcia członków społeczności jest ograniczenie kosztów pozyskania energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Uregulowanie społeczności energetycznych w aktualnie procedowanym przez Sejm projekcie ustawy (nr druku 3237) ma na celu zapewnienie stabilnych ram prawnych oraz konkurencyjnego i niedyskryminującego zakresu obowiązków w stosunku do innych uczestników rynku. Obywatelskie społeczności energetyczne zgodnie z projektowanymi przepisami zapewniony będą miały udział we wszystkich rynkach energii, zarówno w sposób zagregowany, jak i indywidualny, a ewentualne podziały i rozliczenia energii dokonywane będą na podstawie zapisów statutowych lub umowach członków tejże społeczności [4].

 1. Prosument wirtualny

Przepisy w zakresie prosumenta wirtualnego energii odnawialnej zostały ustanowione w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r. Samo pojęcie definiowane jest jako: odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy. W praktyce oznacza to, że prosument nie musi już korzystać z energii wyprodukowanej bezpośrednio w miejscu, w którym energię pobiera. Rozwiązanie takie sprawdza się w szczególności w przypadku tych odbiorców, którzy chcieliby zostać prosumentami, ale ze względów technicznych lub innych nie mogą pozwolić sobie na instalację źródeł OZE w miejscu swojego zamieszkania. Ustawa nie nakłada szczególnych ograniczeń lokalizacyjnych dla takiego źródła OZE, ale w sposób szczególny narzędzie takie może być użyteczne w przypadku wspólnot mieszkaniowych czy osiedli domów szeregowych [5].

 1. Prosument zbiorowy

Ze względów technicznych, ekonomicznych oraz prawnych wytwarzanie energii oraz jej wykorzystywanie lub rozliczanie przez poszczególnych mieszkańców budynku wielolokalowego było utrudnione. W celu dalszego rozwoju instalacji prosumenckich ustawodawca, w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, zdecydował o ustanowieniu oraz wdrożeniu rozwiązań dla prosumenta zbiorowego. Zgodnie z definicją jest to: odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego odbiorcy. W praktyce oznacza to, że przykładowo, jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zdecyduje się wybudować instalację wytwórczą OZE na dachu budynku lub na terenie go otaczającym, może przekazywać mieszkańcom tego budynku, który zawarli umowę prosumencką, część energii pochodzącej z tego źródła, a nie wykorzystywać jej jedynie na potrzeby własne budynku [5].

Podsumowanie

Te i inne zmiany charakteru wytwarzania, dystrybucji, wykorzystania energii znacząco wpływają na konieczność dokonywania coraz większej ilości pomiarów energii. W tym celu niezbędne stało się stosowanie liczników zdalnego odczytu oraz agregowanie danych w bazach danych w celu jednolitego i właściwego rozliczania energii zarówno pobranej, jak i oddanej do sieci przez poszczególnych prosumentów lub uczestników spółdzielni oraz klastrów energii. Niemniej, rozwój energetyki lokalnej i rozproszonej daje wiele szans i możliwości na wzrost bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju oraz na uniezależnienie się od dostaw zagranicznych. Każde działanie, mające na celu zwiększenie aktywności na rynku energii odbiorców końcowych to krok ku rozwojowi gospodarczemu, a tym samym zmniejszeniu kosztów wytwarzania energii oraz rachunków za nią.

 

Źródła:

[1] Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016. poz. 925);

[2] Sejm RP: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-45-23

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (L 158/125);

[4] Sejm RP: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-42-23

[5] Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2376).

Przerwa w pracy, to poodkurzam…

Print Friendly, PDF & Email

Dla wielu osób dni z home office stanowią miks czynności biurowych i domowych. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas na dojazdach, ale też elastycznie planować zużycie energii elektrycznej.

Laptop to zazwyczaj główne narzędzie pracy w domu. Przeciętnie zużywa 0,05 kWh na godzinę działania. Praca przez 8 godzin oznacza więc zużycie  ok. 0,4 kWh. By zmniejszyć to zużycie i oszczędzić energie elektryczną, warto pamiętać o kilku prostych zasadach:

 • Używaj trybu oszczędzania energii – wtedy laptop przechodzi w tryb uśpienia po chwili bezczynności. Nie korzystaj z wygaszacza ekranu.
 • Odłączaj laptop od prądu, kiedy kończysz pracę. Zasilacz wpięty do gniazdka niepotrzebnie pobiera energię.
 • Wyłączaj laptop na czas dłuższych przerw w pracy.

Dodatkowo warto pamiętać o innych sprzętach, które również wykorzystujemy podczas pracy zdalnej i które również przyczyniają się do zużywania energii, jak np. drukarka. Jeśli z niej korzystamy nie trzymajmy jej podłączonej do prądu. Wtyczkę do gniazdka wkładajmy tylko wtedy, kiedy zamierzamy coś wydrukować. Podobnie jest z telefonem – nie zostawiaj naładowanego telefonu podłączonego do gniazdka.

Warto także pomyśleć o innych sprzętach, które służą nam na co dzień. Jeśli w twojej taryfie cena prądu zmienia się w zależności od pory dnia, zaplanuj uruchomienie dodatkowych urządzeń na czas, kiedy obowiązuje niższa stawka. Zazwyczaj są to godziny nocne, czyli po 22.00 oraz dwie godziny w środku dnia – np. między 13 a 15. Należy to sprawdzić u swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Pralkę lub zmywarkę można zazwyczaj zaprogramować z opóźnieniem, aby działały w nocy. Na czas dziennych godzin z niższą ceną możemy zaplanować gotowanie, odkurzanie czy prasowanie.

Jeśli nie mamy zmiennej ceny prądu, ułożenie czynności w ciągu dnia nie zmieni kwoty na rachunku, ale warto unikać włączania energochłonnych urządzeń w godzinach szczytu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne codziennie publikują na swojej stronie internetowej ( https://www.pse.pl/home ) informację o porach największego zużycia energii.

Źródło: strona www.pse.pl

Najczęściej godziny szczytu to wieczór, kiedy wiele osób po pracy włącza telewizor, konsolę do gier, przygotowuje jedzenie, sprząta, wstawia pranie. Jeśli możemy, powinniśmy unikać włączania dodatkowych urządzeń w tym czasie. Nie zmniejszy to naszych kosztów, ale pomoże uniknąć przeciążenia sieci i ewentualnej awarii.

 

Energetyka rozproszona

Print Friendly, PDF & Email

W 1882 roku, w Nowym Jorku Thomas Edison uruchomił pierwszą miejską sieć elektryczną. Wtedy to po raz pierwszy przesłano na odległość 57 km prąd stały o napięciu 110V, wytworzony w prądnicach napędzanych tłokowymi maszynami parowymi. W 1883 roku powstały kolejne sieci: w Mediolanie i Petersburgu. W 1884 roku powstała sieć w Berlinie. Były to początki energetyki scentralizowanej. 

W chwili obecnej, ponad sto lat później, obserwujemy odwrót od energetyki scentralizowanej w kierunku energetyki rozproszonej.

Energetyka rozproszona to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin elektroenergetyki w Europie. Stanowi alternatywę dla tradycyjnego modelu produkcji prądu – energetyki scentralizowanej. W systemie tradycyjnym energia jest produkowana przez niewielką ilość dużych źródeł energii i następnie przesyłana na duże odległości. W systemie energetyki rozproszonej, można powiedzieć, że jest dokładnie na odwrót – energia jest produkowana przez dużą ilość małych źródeł energii, która jest wykorzystywana lokalnie.

Czym jest energetyka rozproszona?

Energetyka rozproszona to system elektroenergetyczny oparty na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w obiektach małej skali, zlokalizowanych w sieciach rozdzielczych lub u odbiorców. Są to źródła wytwórcze i magazyny energii przeznaczone do użytku lokalnego i – w założeniu – zaspokajają potrzeby samego producenta. Przyłączone bezpośrednio lub pośrednio – przy wykorzystaniu instalacji gospodarstw domowych lub sieci przemysłowych – do systemu dystrybucyjnego, mogą przekazywać nadwyżki do lokalnych odbiorców.

W energetyce rozproszonej najczęściej wykorzystuje się źródła energii odnawialnej. Do sieci generacji rozproszonej należą zwykle prosumenci, kooperatywy energetyczne (np. społeczne farmy wiatrowe, których właścicielami mogą być rolnicy, inwestorzy, prywatne i publiczne przedsiębiorstwa) lub elektrownie komunalne.

Źródła energii w energetyce rozproszonej.

Energetyka rozproszona może wykorzystywać konwencjonalne źródła energii, takie jak węgiel, gaz ziemny czy ropa naftowa. Jest jednak głównie kojarzona z odnawialnymi źródłami energii. Postęp technologiczny, a co za tym idzie, spadek kosztów wytwarzania energii przez źródła odnawialne, sprzyja rozwojowi energetyki rozproszonej. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie różnych surowców energetycznych, które są dostępne lokalnie.

Duże znaczenie mają również paliwa alternatywne. Odpady, których nie można poddać ponownemu przetworzeniu w sposób opłacalny i przyjazny dla środowiska, mogą stać się wartościowym i lokalnym źródłem energii. Paliwa można otrzymać z odpadów gumowych, tworzyw sztucznych, zużytego oleju i odpadów ropopochodnych, biomasy, odpadów drzewnych, odpadów z elektroniki.

Jakie są korzyści energetyki rozproszonej?

Energetyka rozproszona nazywana jest również energetyką obywatelską. Dywersyfikuje ona rynek, dzięki czemu proces wytwarzania prądu jest zróżnicowany i lepiej dopasowany do zasobów dostępnych na określonych obszarach.

Dzięki temu, że jest zlokalizowana blisko odbiorcy (lub nawet w domu odbiorcy) i ogranicza konieczność budowy kosztownych sieci wysokich napięć, daje większe możliwości w zakresie sterowania.

Przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności. Kreuje nowe miejsca pracy i zwiększa przychody mieszkańców. Rozwijają się przedsiębiorstwa wykonujące, montujące i serwisujące instalacje. Nadwyżkę wyprodukowanej energii można sprzedać do sieci.

 

Bezpieczeństwo energetyczne

Energetyka rozproszona zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w większym stopniu niż energetyka scentralizowana. Awaria dużego bloku jest bardziej prawdopodobna niż awaria setek małych wytwórców.

Ponadto, rozwój energetyki rozproszonej dywersyfikuje paliwa do wytwarzania energii.  Wykorzystuje lokalne źródła energii, którymi mogą być również energia słoneczna i wiatrowa, co zwiększa bezpieczeństwo dostaw w skali lokalnej oraz zmniejsza straty przesyłowe.

Ponieważ energetyka rozproszona opiera się głównie na odnawialnych źródłach, przyczynia się do czystszego środowiska.

Podsumowując…

Energetyka rozproszona sprzyja zrównoważonemu rozwojowi. Jest uzupełnieniem dostaw energii na obszarach mniej zurbanizowanych i obszarach wiejskich. Stanowi wsparcie dla opóźnionych technologicznie i ekonomicznie regionów, zmniejsza ubóstwo energetyczne.

W odpowiednio skonstruowanym systemie dotacji publicznych oraz systemie podatkowym na energetyce rozproszonej zyskują wszyscy: i sprzedawcy energii, i drobni producenci.

Źródła:

https://www.products.pcc.eu/pl/blog/energetyka-prosumencka-i-rozproszona-definicje-cele-oraz-podstawowe-zalozenia/

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/energetyka-prosumencka-i-rozproszona

http://tomaszhoffmann.eu/zalety-energetyki-rozproszonej/

https://enerad.pl/aktualnosci/energetyka-rozproszona-czy-to-szansa-dla-polski/

https://www.er.agh.edu.pl/media/filer_public/9d/3a/9d3aa320-99a4-4ec1-9add-789207920f62/rozwiazania_wspierajace_energetyke_rozproszona_i_obywatelska_we_francji.pdf

JAK ZAPLANOWAĆ OŚWIETLENIE W DOMU?

Print Friendly, PDF & Email

Światło jest nieodłącznym elementem codziennego życia i bez niego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Jednocześnie światło zużywa sporo energii i generuje koszty. Odpowiednio zaplanowane oświetlenie w domu pozwoli znacznie zmniejszyć zużycie prądu, a tym samym przyczynić się do oszczędności w naszym budżecie domowym. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak zaplanować oświetlenie, by oszczędzać energię.

Zacznijmy od podstawy, czyli energooszczędne żarówki

Są droższe od tradycyjnych, jeśli porównujemy jednorazowy zakup. Są jednak trwalsze i zużywają mniej prądu. Gdy rozpatrujemy nasze wydatki w dłuższym czasie, przynoszą oszczędności.

Na rynku mamy kilka opcji do wyboru.

Żarówki halogenowe. Dają jednolite, niemigające światło i wiernie oddają kolor. Dają możliwość zastosowania ściemniaczy. Mają szybki zapłon, w związku z czym nadają się do zastosowania w łazience lub kuchni czy innym pomieszczeniu, gdzie często wchodzimy i wychodzimy. Ekologiczne żarówki halogenowe mogą mieć trwałość do 2 lat i pozwalają zaoszczędzić do 30% energii.

Świetlówki energooszczędne. Mogą mieć różne kształty i wiele barw światła. Przy właściwym użytkowaniu świetlówka może działać nawet do 10 lat. Pozwala na zmniejszenie zużycia o 65-80%. By świetlówka była efektywna, powinna działać co najmniej godzinę. Dlatego też takie źródło światła powinniśmy zamontować w miejscu, które potrzebujemy oświetlać przez dłuższy czas. Świetlówki mają też swoje wady: mogą być męczące dla oczu, niezbyt adekwatnie oddają kolory. Z racji, że zawierają rtęć, mogą być niebezpieczne w razie stłuczenia, więc powinny być utylizowane w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach.

Oświetlenie LED. Ten typ oświetlenia przyniesie największe oszczędności. Lampy LED bardzo dobrze oddają barwy, niewiele się nagrzewają, można osiągnąć różne kolory światła. Nie zawierają toksyn (np. rtęci). Są niewrażliwe na liczbę włączeń i wyłączeń, w związku z czym nadają się do toalet czy innych pomieszczeń, gdzie wchodzimy na krótko. Nadają się również do współpracy z czujnikami ruchu.

Cena lamp ledowych jest wysoka, ale zużycie energii jest 90% mniejsze od żarówek tradycyjnych, a ich trwałość osiąga nawet 25 lat. W dłuższym okresie jest to niewątpliwa oszczędność.

Przy kupowaniu żarówek warto zwracać uwagę na następujące parametry: ilość wat (W), czyli moc jaką zużywa żarówka oraz ilość lumenów (lm) określająca natężenie strumienia światła. Wybieramy te produkty, które przy jak najniższej mocy generują jak najwięcej lumenów.

Korzystajmy ze światła dziennego

Przy planowaniu pomieszczeń w domu, warto dopasować liczbę i wielkość okien do funkcji miejsca. Jeśli jest to pomieszczenie, gdzie pracujemy, bawimy się czy w ogóle przebywamy w ciągu dnia, warto zadbać, by było tam jak najwięcej dziennego światła.

Istotna jest również strona świata, na którą wychodzą okna. Pomieszczenie, które ma okna skierowana na północ, lepiej sprawdzi się jako sypialnia, gdzie przebywamy głównie w nocy.

Sztuczki architektów

Warto wykorzystać kilka trików optycznych, które zwiększą intensywność światła – tego dziennego, jak również sztucznego. Jasne ściany i sufity lepiej odbijają światło i sprawią, że pomieszczenie wyda się jaśniejsze przy mniejszej ilości światła. Podobnie jak białe, błyszczące fronty szafek, komód i szaf, duże lustra oraz jasne zasłony. Warto unikać ciemnych zasłon oraz ciemnych mebli.

Więcej punktów świetlnych

Planując oświetlenie w pomieszczeniach, warto zastosować więcej punktów świetlnych. Zamiast jednego światła górnego, można zaplanować kilka punktów w miejscach, gdzie planujemy prace domowe, czytanie, zabawę z dziećmi. Może to być oświetlenie dodatkowe w postaci kinkietów, lamp biurkowych, stołowych lub podłogowych. Gdy mamy więcej punktów świetlnych, światło górne może mieć niższą moc. Dobrym rozwiązaniem jest również ledowa listwa sufitowa, która daje delikatne światło ambientowe, a które możemy uzupełniać dodatkowym światłem funkcyjnym, w zależności od tego, co planujemy robić – czytać, pracować, oglądać telewizję.

W długich pomieszczeniach jak korytarz albo wąska kuchnia zamiast jednego mocnego światła górnego, warto zastosować kilka punktów o niższej mocy, co pozwoli na bardziej równomierne oświetlenie całego pomieszczenia. W kuchni pamiętajmy o oświetleniu blatu. Tutaj bardzo dobrze sprawdzą się listwy ledowe umieszczone pod górnymi szafkami. Jeśli planujemy kącik jadalny, warto powiesić lampę sufitową dokładnie nad środkiem stołu. Wtedy lampa nie potrzebuje tak dużej mocy, jak ta, umiejscowiona na środku sufitu.

Włączanie, wyłączanie, ściemnianie

Stosujmy ściemniacze i czujniki ruchu. Ściemniacze przydadzą się do światła górnego – gdy planujemy oglądać telewizję lub czytać książkę przy lampce nocnej albo gdy chcemy mieć bardziej intymny nastrój. Czujniki światła znajdują zastosowanie w pomieszczeniach, do których wchodzimy na chwilę i nie przebywamy długo, na przykład korytarz, albo spiżarnia. Niektórzy stosują czujniki ruchu w toalecie, choć ma to swoje wady.

Do oświetlenia tarasu czy ogrodu zastosujmy lampy solarne, które nie wymają podłączenia do prądu i zapalą się same po zapadnięciu zmroku.

Pamiętajmy o odpowiedniej liczbie włączników i wyłączników. Warto przemyśleć, gdzie nam będzie wygodnie włączać, a potem wyłączać światło. Dla przykładu, gdy wchodzimy do sypialni, włączamy światło przy drzwiach, a chcemy je wyłączyć, gdy już jesteśmy wygodnie ułożeni do snu. Wtedy przydaje się wyłącznik przy łóżku.

Podsumowując…

Właściwe oświetlenie w domu to nie tylko kilowatogodziny oszczędności. Odpowiednio zaplanowane pozwoli nam dostosować natężenie w zależności od naszych potrzeb, pory dnia, a nawet nastroju, co ma niezaprzeczalny wpływ na nasze dobre samopoczucie i zdrowie naszych oczu.

Źródła:

https://www.magiaswiatel.pl

https://www.castorama.pl

konsultacja: Anna Barańska, architekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja liczników zdalnego odczytu w Polsce – korzyści dla odbiorców

Print Friendly, PDF & Email

Nie wyobrażamy już sobie świata bez energii elektrycznej. Rozwój technologii, w tym coraz więcej dostępnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych i małych firmach powoduje, że zapotrzebowanie na energię cały czas wzrasta. Zużycie energii u większości klientów odbywa się z uwzględnieniem własnych potrzeb, bez rozpatrywania cyklu produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE), w tym jej największej wartości. Trzeba przyznać, że jest to dość naturalne. Po prostu każdy chce korzystać z energii elektrycznej dla własnej wygody i zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami. Rozwój sieci elektroenergetycznych stara się nadążyć za potrzebami odbiorców, wzrostem liczby mikroźródeł i związanymi z tym zmianami prawnymi. O ile oczywista jest dla wszystkich potrzeba zmian w liniach energetycznych wraz infrastrukturą sieciową, to mało osób wie jak ważne w tym temacie są liczniki energii elektrycznej. To właśnie te urządzenia – będące elementem infrastruktury pomiarowej – dostarczają wiedzy o zapotrzebowaniu odbiorców na energię.

Obecne liczniki energii elektrycznej znacznie się różnią od tych tradycyjnych, które można jeszcze w nieznacznych ilościach zauważyć w sieci. Są to już małe komputery, zwane inaczej licznikami inteligentnymi. Zapewniają dokładniejszy od swoich indukcyjnych poprzedników pomiar energii i do tego dostępny praktycznie od razu, co za tym idzie umożliwiają rozliczenie zużycia rzeczywistego i pozwalają na rezygnację z szacunkowych rozliczeń. Liczniki inteligentne dokonują pomiaru napięć, prądów, wykonują ocenę jakości energii dostarczanej do gospodarstwa domowego lub firmy. Dostarczają także danych o przerwach w zasilaniu, wspomagają wykrywanie awarii i są również aktywnym elementem w procesie wykrywania nielegalnego poboru energii elektrycznej
tj. jej kradzieży. Liczniki inteligentne są niezbędnym elementem sieci elektroenergetycznej, a ich rozwój zapewnia dodatkowe korzyści dla nas jako jej odbiorców oraz prosumentów i mikro wytwórców.

Wdrożenie inteligentnego opomiarowania ma podstawy prawne zarówno unijne jak i krajowe.  Kluczowym dokumentem w tym temacie jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej („Dyrektywa”). W załączniku pierwszym tej Dyrektywy wskazano, że państwa członkowskie zapewnią wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych, które pozwolą na aktywne uczestnictwo konsumentów w rynku dostaw energii elektrycznej. Wymóg wdrożenia uzależniono od ekonomicznej oceny wszystkich długoterminowych kosztów i korzyści dla rynku oraz indywidualnego konsumenta lub od oceny, która forma inteligentnego pomiaru jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia i najbardziej opłacalna oraz w jakim czasie ich dystrybucja jest wykonalna. Dla Rzeczpospolitej, jako państwa członkowskiego UE, Dyrektywa jest tego rodzaju aktem prawnym, który zobowiązuje władze krajowe do uzyskania określonego rezultatu, pozostawiając swobodę wyboru formy i środków. W 2013 r. Rzeczpospolita Polska poinformowała Komisję Europejską o dokonanej ocenie wdrożenia inteligentnego opomiarowania zakończonej wynikiem pozytywnym. Warto zwrócić uwagę na wydany w kwietniu 2013r. przez Ministerstwo Gospodarki dokument pt.: „Analiza skutków społeczno-gospodarczych wdrożenia inteligentnego opomiarowania” gdzie potwierdzono liczne korzyści rozpowszechnienia liczników zdalnego odczytu dla odbiorców, w tym kluczowe to:

 1. możliwość rozliczania odbiorców w oparciu o rzeczywiste zużycie energii,
 2. możliwość zbierania i udostępniania profilu energii odbiorcom (z rozdzielczością godzinową lub piętnasto-minutową),
 3. optymalizacja kosztów zużycia energii, poprzez podnoszenie świadomości odbiorców o jej użytkowaniu,
 4. zdalna zmiana taryfy, co przyspiesza cały proces zmiany i obniża koszty jej realizacji.Dokument ten wskazuje również na korzyści dla Spółek Dystrybucyjnych i Sprzedawców, w tym kluczowe to:
 • możliwość monitorowania sieci elektroenergetycznej po stronie 0,4 kV,
 • możliwość zdalnej windykacji (odłączenia i załączenia odbiorców posiadających zadłużenie za zużycie energii elektrycznej),
 • dokładniejsze bilansowanie sieci,
 • skrócenie czasu zmiany sprzedawcy i zmniejszenie kosztów,
 • możliwość oferowania odbiorcom nowych produktów.

Wobec powyższych korzyści, w Rzeczpospolitej Polskiej przyjęto harmonogram wdrożenia systemów zdalnego odczytu, co wskazano w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami (Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw) art. 11t. na mocy którego: Operator systemu dystrybucyjnego (OSD), do dnia 31 grudnia 2028 r. zobowiązany jest do zainstalowania liczników zdalnego odczytu u odbiorców stanowiących co najmniej 80% łącznej liczby wszystkich odbiorców (w tym będących gospodarstwami domowymi). Ustawa ta wyznacza obowiązek instalacji liczników w trzech terminach:

 • do dnia 31 grudnia 2023 r. – w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15% wszystkich odbiorców,
 • do dnia 31 grudnia 2025 r. – w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 35% wszystkich odbiorców,
 • do dnia 31 grudnia 2027 r. – w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 65% wszystkich odbiorców,

Ważną informacją dla odbiorców jest to, że OSD pokrywa koszty zakupu liczników zdalnego odczytu, ich instalacji, uruchomienia oraz koszty całej infrastruktury pomiarowej niezbędnej do prowadzenia odczytu zdalnego.

Ostatnim dokumentem o którym chciałbym wspomnieć, jest Rozporządzanie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz.U. 2022 poz.788). Rozporządzenie to określa:

 1. wymagania funkcjonalne, jakie spełnia cały system pomiarowy;
 2. wymagania w zakresie bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym ochrony tego systemu przed nieuprawnioną ingerencją,
 3. wymagania, jakie spełniają:
 • liczniki zdalnego odczytu w zakresie energii elektrycznej w zależności od miejsca ich instalacji oraz ich przeznaczenia,
 • dane pomiarowe oraz inne informacje rejestrowane przez licznik zdalnego odczytu,
 • polecenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu, a także warunki ich przesyłania,
 • dane pomiarowe oraz polecenia wysyłane przez licznik zdalnego odczytu do urządzeń w gospodarstwie domowym, a także warunki ich przesyłania;
 1. standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu, a systemem zdalnego odczytu;
 2. sposób funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym oraz sposób dokonywania rozliczeń w tym trybie;
 3. sposób wyznaczania zastępczych danych pomiarowych oraz skorygowanych danych pomiarowych;
 4. sposób wyznaczania wskaźników skuteczności i niezawodności komunikacji w systemie pomiarowym;
 5. szczegółowy zakres danych pomiarowych i innych informacji pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu;
 6. wymagania, jakie spełnia licznik zdalnego odczytu, aby umożliwić skomunikowanie
  z urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;
 7. informacje przekazywane odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 11t ust. 1 lub
  6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą”,
  o liczniku zdalnego odczytu oraz o przetwarzaniu jego danych osobowych.

Na dzień 31.03.2023 r. we wszystkich spółkach dystrybucyjnych w Rzeczpospolitej zainstalowano łącznie 4 302 001 liczników zdalnego odczytu, co stanowi ok. 23% wszystkich odbiorców. Obecnie odbiorcy, którzy posiadają zainstalowany licznik zdalnego odczytu są rozliczani ze zużycia rzeczywistego, mogą sprawdzić na dedykowanych stronach OSD swoje zużycie w rozbiciu godzinowym oraz porównać je do roku poprzedniego. Szczególnie istotne staje się to przy redukcji kosztów korzystania z energii tj. przy świadomym wyborze zmiany taryfy i dostosowaniem jej do swojego trybu jej wykorzystywania.

Na rynku europejskim, jak również krajowym można zaobserwować tworzące się przedsiębiorstwa, które oferować zaczynają inteligentne zarządzanie energią produkowaną przez prosumentów. Z pewnością dużym znaczeniem będzie pozyskiwanie danych online poprzez dedykowane interfejsy, które oferują liczniki zdalnego odczytu, tzw. porty infrastruktury domowej (ISD). Połączenie danych z inteligentnych liczników, z danymi urządzeń domowych jakimi są inwertery paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła czy też drobne AGD w przyszłości wspomagać będzie efektywne  wykorzystywanie energii elektrycznej. Wymaga to jednak jeszcze czasu i ciągłego budowania świadomości odbiorców
o inteligentnym wykorzystywaniu energii elektrycznej.

Bibliografia

 • Rozporządzanie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz.U. 2022 poz.788)
 • Dyrektywy 2009/72/WE, 2009/73/WE
 • Analiza skutków społeczno-gospodarczych wdrożenia inteligentnego opomiarowania
 • Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

 10 najbardziej energochłonnych sprzętów domowych

Print Friendly, PDF & Email

 W rankingu energooszczędnych urządzeń wygrywa żarówka LED. Co prawda nawet zwykłe żarówki nie są najbardziej energochłonnymi urządzeniami, ale należy pamiętać że są ich miliony. Wymiana tradycyjnych na LED oznaczać może więc znaczące obniżenie zużycia prądu.

 1. Żarówka LED – która świeci jak 50-watowa żarówka halogenowa – wymaga zaledwie 7 watów mocy. Żarówki LED są co prawda droższe niż tradycyjne, ale są też o wiele trwalsze.
 2. Laptop pracuje z taką mocą jak 50-watowa żarówka. Jest też oszczędniejszą opcją dla miłośników elektronicznej rozrywki niż konsola do gier, która w czasie zabawy może zużywać dwa razy więcej prądu.
 3. Telefon komórkowy, w zależności od intensywności użytkowania, wymaga pełnego naładowania praktycznie raz dziennie. Standardowa ładowarka ma moc 10 watów, a pełne ładowanie zajmuje trzy godziny. Zużywa więc 0,03 kWh.
 4. Lodówka, jeśli jest energooszczędna może zużywać jeszcze mniej niż laptop. W odniesieniu do tego urządzenia klasa energetyczna ma szczególne znaczenie, bo pracuje ono cały czas.
 5. Pompa ciepła jest najwydajniejszym sposobem ogrzewania. Przez to, że pobiera ona energię z otoczenia (na podobnej zasadzie jak lodówka), to nawet 300% energii elektrycznej zasilającej pompę jest oddawane w postaci energii cieplnej.
 6. Piekarnik ma moc niższą niż kuchenki (zarówno płyty ceramiczne, jak i indukcyjne), a można w nim jednocześnie przygotować dużą ilość jedzenia. Jeśli przy tym będziemy pamiętać np. o wyłączeniu piekarnika przed końcem pieczenia, to zaoszczędzimy dodatkową energię.
 7. Pralka zużywa ok. 0,5 kWh na jeden cykl prania. To średnia wartość, bo pralki różnią się klasą energetyczną i mają różne programy. Warto wybierać tryby ekologiczne, prać wtedy, kiedy uzbiera się pełny bęben i – jeśli mamy taryfę ze zmienną stawką – nastawiać program z opóźnieniem, żeby pranie zrobiło się w nocy.
 8. Zmywarka średnio zużywa od ok. 1,8 kWh do ok. 2,4. kWh W miarę możliwości wybierajmy zmywanie w niższej temperaturze, nawet jeśli dłużej trwa. I – podobnie jak w przypadku pralki – nastawiajmy dopiero, kiedy się zapełni.
 9. Telewizor nie zużywa tak wiele prądu, nawet jeśli jest duży ok. 0,05 kWh na godzinę oglądania. Oczywiście z wpatrywaniem się w ekran nie należy przesadzać, a do zużycia energii przeważnie należy doliczyć działanie dekodera TV lub routera internetowego.
 10. Odkurzacz to urządzenie, które trudno wyeliminować z naszego codziennego życia. Na szczęście nie używamy go całymi dniami. Poszczególne modele różnią się od siebie mocą, ale średnio przez pół godziny pracy mogą zużyć od 0,25 do 0,5 kWh.

Chcąc zaplanować oszczędzanie energii można skorzystać z dostępnych w sieci poradników(https://cakghm.com/energia/).

 

 

 

 

 

 

Nieodnawialne źródła energii

Print Friendly, PDF & Email

 

Nieodnawialne źródła energii, to źródła, które są wyczerpywalne, a ich odnawianie trwa nawet kilkaset milionów lat. Zawierają one węgiel oraz związki węgla. Powstały z obumarłych szczątków roślin, które na przestrzeni wielu milionów lat, w warunkach beztlenowych i pod ogromnym ciśnieniem – pod powierzchnią ziemi – zostały przekształcone do znanej nam formy, czyli węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej oraz gazu.

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny to skała osadowa, która zawiera 75 – 97% czystego pierwiastka węgla. Węgiel kamienny powstał w karbonie, w erze mezozoicznej (od 358,9 do 298,9 milionów lat temu). Jego wydajność opałowa, w zależności od zawartości popiołu, siarki i wilgotności, waha się pomiędzy 16,7 a 29,3 MJ/kg (megadżuli na kilogram).

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny – nieco „młodszy” od węgla kamiennego – powstał w neocenie, w erze kenozoicznej (od 65 do 1,8 mln lat temu). Zawartość pierwiastka węgla wynosi od 62 do 75%, w związku z czym, wartość opałowa jest niższa niż węgla kamiennego i wynosi od 7,5 do 21 MJ/kg.

Pozyskiwanie energii ze spalania paliw kopalnych jest stosunkowo wydajne, ale energetyka oparta na węglu nie jest obojętna dla środowiska. Wydobywanie węgla metodą odkrywkową powoduje ogromną degradację środowiska i niszczy krajobraz na ogromnych przestrzeniach. Natomiast wydobywanie węgla metodą głębinową pozostawia za sobą szkody górnicze. Konieczność zabezpieczania przed szkodami podraża jego wydobycie, a czasami konieczne jest pozostawienie części złoża, by zostawić tzw. filar ochronny.

Spalanie węgla uwalnia do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu, które mają niekorzystny wpływ na środowisko i nasze zdrowie. Dwutlenek węgla pochodzący z działalności człowieka w największym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia. Szacuje się, że do 2020 roku jego stężenie wzrosło o 48% w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej (uznając 1750 rok za początek epoki przemysłu).

Ropa naftowa i gaz

Ropa naftowa to ciekła kopalina, która składa się z naturalnych węglowodorów z domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń organicznych. Jest surowcem dla przemysłu petrochemicznego, z którego produkuje się benzynę i inne paliwa ropopochodne, surowce do ciężkiej syntezy organicznej oraz tworzywa sztuczne.

Gaz ziemny to paliwo kopalne pochodzenia organicznego. Głównym składnikiem jest metan (ok 90%). Może również zawierać etan, propan, butan, inne związki organiczne lub mineralne. Jego pokłady mogą występować samodzielnie. Mogą też towarzyszyć złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.

Spalanie ropy naftowej i gazu ziemnego również uwalnia do atmosfery dwutlenek węgla, ale w nieco mniejszym stopniu niż sam węgiel. Podczas produkcji jednej kilowatogodziny energii z wykorzystaniem węgla – uwzględniając jedynie eksploatację elektrowni – do atmosfery uwalnia się 4,6 kg CO2, z wykorzystaniem paliw ciekłych – 3 kg CO2, gazu ziemnego – 1,9 kg CO2. Wydobycie surowców energetycznych oraz budowa elektrowni pociągają za sobą znacznie wyższą emisję, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

Uran

Do surowców nieodnawialnych zaliczany jest również uran, który wykorzystywany jest w elektrowniach jądrowych. Szacuje się, że światowe zasoby tego surowca wystarczą na ok 300 lat. Dzięki restrykcyjnym przepisom i stale rozwijającym się technologiom produkcji, pozyskiwanie energii z uranu jest bezpieczne. Eksploatacja elektrowni jądrowych nie powoduje emisji CO2 ani pyłów czy metali ciężkich, dlatego też energia jądrowa określana jest jako czysta energia. Nazywana jest też zieloną energią, a elektrownie jądrowe zaliczane są – błędnie – do odnawialnych źródeł energii, choć nimi nie są.

Emisja dwutlenku węgla przy produkcji jednej kilowatogodziny (z uwzględnieniem wydobycia oraz budowy samej elektrowni) wynosi 820 g w przypadku elektrowni węglowej, 490 g – w przypadku elektrowni gazowej, 50 g – przy elektrowni słonecznej lub wodnej, a tylko 12 g przy elektrowni jądrowej. W przypadku tych dwóch ostatnich, emisja CO2 jest związana jedynie z budową elektrowni, a nie samą eksploatacją. Dlatego też (do 2045 roku) energia jądrowa zaliczana jest przez Komisję Europejską do zielonych źródeł energii.

Bardzo istotną kwestią jest utylizacja i składowanie odpadów radioaktywnych, które budzą wiele obaw i kontrowersji. Reaktor o mocy jednego gigawata w ciągu roku daje około kilkuset kilogramów zużytego paliwa. Czy to jest dużo? To zależy jaki mamy punkt odniesienia. Energetyka węglowa również uwalnia radioaktywne zanieczyszczenia: podczas wydobycia, gdy uwalniane są zanieczyszczone wody, podczas spalania węgla, podczas składowania popiołów i kamieni górniczych. Do elektrowni konwencjonalnej przyjeżdżają dziennie 2 pociągi węgla, co oznacza, że odpadów na hałdach może być nawet sto tysięcy razy więcej,

Ciekawe statystyki pochodzą z Francji, gdzie działa kilkadziesiąt elektrowni jądrowych, ale tylko kilka procent odpadów radioaktywnych pochodzi z energetyki. Cała reszta pochodzi z technologii jądrowych stosowanych w medycynie, nauce i przemyśle.

A co się dzieje z tym zużytym paliwem? Wypalone paliwo przechowywanie jest na terenie elektrowni – w basenie obok reaktora przez wiele lat – gdzie się wychładza i traci swoją aktywność. Gdy jest już możliwy transport, przewożone jest w bezpiecznych pojemnikach – do przerobu lub do finalnego składowiska podziemnego. Wypalone paliwo nadaje się do recyklingu, a na składowisko trafia około 4%.

Warto też uwzględnić powierzchnię, jakiej wymaga dane źródło energii.  Wyprodukowanie 1000 kilowatogodzin w elektrowni jądrowej wymaga 0,3 m2 zajętej powierzchni gruntu. Wlicza się w to nie tylko powierzchnię, jaką zajmuje sama elektrownia, ale również kopalnie uranu oraz teren potrzebny do produkcji niezbędnych urządzeń. W przypadku węgla – biorąc pod uwagę samą elektrownię, jak i powierzchnię jego wydobycia – potrzeba 15 m2 czyli ponad 50 razy więcej niż w przypadku energii z atomu. W związku z tym wywiera mniejszą presję na środowisko.

Podsumowując, przy ocenie jaki wpływ na środowisko ma dane źródło energii, należy wziąć pod uwagę cały proces, od wydobycia, poprzez transport, eksploatację aż po utylizację odpadów. Nieodnawialne źródła energii mają bez wątpienia najbardziej negatywny wpływ na klimat i środowisko. Jeśli chcemy je dalej eksploatować, ich wydobycie wymaga modernizacji.

Cel jaki mamy przed sobą, czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku jest możliwy przy założeniu, że na odnawialne źródła energii będziemy przechodzić na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Źródła:

Sieci elektroenergetyczne – przyszłość i teraźniejszość

Print Friendly, PDF & Email

Większość odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i przemysłowych, nie wytwarza własnej energii. Oznacza to, że musi ona zostać do nich dostarczona. W tym celu wykorzystywane są sieci przesyłowe oraz dystrybucyjne. Różne elementy systemu elektroenergetycznego mijamy na co dzień w drodze do pracy czy szkoły. Przez lata wkomponowały się one w otaczającą nas rzeczywistość, ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak są one ważne?

Do zdefiniowania pojęcia sieci możemy posłużyć się art. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295), który wskazuje, że sieci to instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego [1]. Oznacza to, że oprócz linii elektroenergetycznych mamy do czynienia z innymi elementami, z których większość zlokalizowana jest w stacjach transformatorowych lub rozdzielczych. Głównym zadaniem sieci elektroenergetycznych jest dostarczenie energii od punktów wytwarzania do punktów odbiorczych, zachowując przy tym odpowiednie parametry prądu i napięcia, jednak aby było to możliwe, każdy element sieci musi niezawodnie spełniać swoje zadania.

Podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej:

 • linie energetyczne – ich zadaniem jest dostarczenie energii pomiędzy dwoma puntami w sposób bezpieczny, jednocześnie ograniczając straty energii;
 • transformatory – niezbędne są do zmiany parametrów napięcia oraz prądu;
 • rozdzielnice – umożliwiają rozdział energii pomiędzy poszczególne elementy systemu np. do poszczególnych linii;
 • automatyka zabezpieczeniowa – chroni ona elementy systemu elektroenergetycznego przed skutkami zjawisk niepożądanych takich jak zwarcia czy zmiany parametrów prądu czy napięcia.

Droga jaką przebywa energia elektryczna często nie jest krótka, a działania na wszystkich etapach dostarczania muszą być zsynchronizowane. Poniżej przedstawiono schemat dostarczania energii do odbiorcy:

Gdzie:

NN – najwyższe napięcia (220, 400, 750 kV);

WN – wysokie napięcia (110 kV);

SN – średnie napięcia (10, 15, 20, 30 kV);

nN – niskie napięcie (230/400 V).

Najwięksi operatorzy systemów energetycznych w naszym kraju są odpowiedzialni za koordynację i rozwój tysięcy kilometrów sieci i tysięcy transformatorów. Poniżej przedstawiono zestawienie podstawowych danych [3]:

W ostatnich latach możemy zaobserwować znaczące zmiany w systemie energetycznym. Na koniec 2022 r. prosumenci posiadali 1 200 755 instalacji (oznacza to wzrost o około 41% rok do roku), z których wprowadzili do sieci około 5,6 TWh energii (co stanowi wzrost o około 109% rok do roku) [4]. Należy również zaznaczyć, że część energii jest bezpośrednio wykorzystywana przez danego odbiorcę w momencie jej wytworzenia. Oznacza to, że znaczna część energii wykorzystywana jest lokalnie, z wykorzystaniem elementów sieci niskich i średnich napięć. Oznacza to odwrócenie paradygmatu, ponieważ dotychczas w elementach tych energia była przesyłana tylko w jednym kierunku (z elektrowni do odbiorcy), a w ostatnich latach energia niekiedy płynie w kierunku odwrotnym.

Pociąga to za sobą szereg zmian związanych z rozbudową oraz szeregiem modernizacji istniejących systemów dystrybucyjnych. Jednym z elementów tej transformacji będą inteligentne liczniki energii elektrycznej. Umożliwiają one bowiem pomiary energii w obu kierunkach, pomiary jakości energii elektrycznej czy gromadzenie oraz przesyłanie danych pomiarowych. Dzięki temu możemy między innymi lepiej zaplanować wykorzystanie energii w gospodarstwie domowym lub przedsiębiorstwie, a Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie miał więcej narzędzi, by w sposób bezawaryjny zarządzać siecią.

Szereg zmian w systemie energetycznym, wzrost liczby prosumentów, a nawet sytuacja geopolityczna wymagają stałego monitorowania jakości sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz ich rozbudowy. Jest to niezbędne, aby utrzymać równowagę pomiędzy popytem i podażą na energię elektryczną. Modernizacja sieci przyczyni się także do na poprawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, a także wpłynie pozytywnie na uniezależnienie się od importu surowców, poprzez zwiększenie możliwości przyłączania małych, lokalnych źródeł. Ważne jest więc, aby spółki energetyczne wraz z Rządem RP podejmowały takie działania, zarówno legislacyjne jak i techniczne, które wpłyną na poprawę jakości naszych sieci, które w obecnym stanie wymagają znacznych nakładów finansowych.

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295)

[2] Polskie Sieci Elektroenergetyczne: https://pomorzedajemoc.pse.pl/krajowy-system-elektroenergetyczny/

[3] PTPiREE: Dystrybucja i przesył energii elektrycznej, czerwiec 2022 r.

[4] Urząd Regulacji Energetyki: Raport – wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji w 2022 r.

Cisi złodzieje prądu…

Print Friendly, PDF & Email

 

Zapewne większość z nas ma świadomość potrzeby oszczędzania energii. Staramy się wyrabiać nawyki wyłączania niepotrzebnych urządzeń oraz gaszenia światła w pomieszczaniach, w których nikt nie przebywa. Prawdopodobnie każdy nas pamięta, by w łazience było wyłączone światło, a zapalamy je tylko, gdy z niej korzystamy. Natomiast czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest sporo urządzeń, które podkradają nam prąd, nawet jeśli z nich nie korzystamy? Nie są to ogromne straty w skali budżetu domowego, choć jeśli weźmiemy pod uwagę całe miasto, gdzie w każdym domu jest telewizor, sprzęt AGD, kilka smartfonów, okazuje się, że ilość energii bezsensownie marnowanej jest całkiem spora.

Pierwszy złodziej prądu to ładowarki do telefonów. Dla wygody, by nie być zaskoczonym rozładowanym telefonem i utratą kontaktu z bliskimi czy kontaktów zawodowych, często trzymamy taką ładowarkę w pogotowiu, podłączoną stale do gniazdka, na przykład przy biurku, przy którym pracujemy. Niestety taka ładowarka pobiera prąd, mimo że telefon nie jest przyłączony. Nie są tak duże ilości, jak w trakcie ładowania, ale w skali roku taką kwotę można już zauważyć.

Polski Tik Toker Dawid Kosiński sprawdził, ile możemy zapłacić za prąd w ciągu roku, jeśli 90-watową ładowarkę zostawimy nieużywaną w gniazdku. Wyszło mu 6 złotych i 19 groszy. Nie jest to ogromna kwota, lecz jeśli wyobrazimy sobie miasto liczące 100 000 mieszkańców i każdy z mieszkańców trzyma stale swoją ładowarkę w gniazdku, okazuje się, że w błoto trafia 619 tysięcy złotych. Zatem odłączanie ładowarek od gniazdek, w skali jednego miasta, może dać konkretne kilowatogodziny oszczędności.

Prąd kradnie również naładowany w 100% telefon, który jest wciąż podłączony do prądu.

Naładowana bateria, jeśli nie odłączymy ładowarki, pobiera około 2/3 tego, co pobierała w trakcie ładowania. W ciągu roku może się nazbierać nawet 90 złotych. Sprawdzajmy więc, czy telefon jest naładowany, a gdy widzimy na wyświetlaczu 100%, wyciągnijmy wtyczkę ładowarki z gniazdka.

Cichym złodziejem prądu jest również sprzęt AGD i RTV, zwłaszcza jeśli pralka, mikrofalówka, czy sprzęt grający lub telewizor mają wbudowane zegary, programatory lub nagrywarki (w przypadku telewizorów). Rekordzistą w podkradaniu jest telewizor. Podłączony na stałe do prądu i będący w trybie gotowości, jeśli przy tym ma zaprogramowane nagrywanie, może nas narazić na wydatek wysokości nawet 900 zł rocznie.

Odłączanie wtyczek, za każdym razem, gdy przestajemy oglądać telewizję, lub skończyliśmy odgrzewać zupę w mikrofalówce, może być kłopotliwe, dlatego dobrym rozwiązaniem jest listwa z wyłącznikiem. Wtedy wystarczy, że naciśniemy pstryczek, by zyskać kilowatogodziny oszczędności.

Trzeci na liście złodziei to laptop. Podobnie jak w przypadku telefonu, zasilacz pozostawiony w gniazdku pobiera prąd, nawet gdy laptop nie jest podłączony. Nie są to ogromne straty dla budżetu domowego, ale gdy w całym mieście, każdy w domu ma podłączoną do prądu ładowarkę, ilość zmarnowanej energii robi się całkiem spora.

Warto również zoptymalizować zużycie energii w trakcie pracy. Wszystkie  programy i aplikacje, które mamy otwarte w tle, również zwiększają pobór energii, nawet jeśli z nich nie korzystamy.

Laptop kradnie nam prąd, jeśli pozostawimy go w stanie uśpienia. Im więcej mamy uruchomionych programów, tym więcej marnujemy energii. Całkowite wyłączanie laptopa, po zakończeniu pracy pozwoli nam zaoszczędzić nawet do 100 zł rocznie. A jeśli zrobi to 30-tysięczne miasteczko, przy założeniu, że każde gospodarstwo domowe ma komputer, mamy zaoszczędzone nawet milion złotych. A to już powinno nam dać do myślenia.

Podsumowując, oszczędzanie energii to nie tylko ograniczanie wydatków i dbałość o budżet domowy, to również ograniczanie emisji CO2  i troska o klimat i środowisko.

 

Źródła:

https://www.gramwzielone.pl

https://optimalenergy.pl

https://spidersweb.pl/author/dawidkosinski

https://www.tiktok.com/@dawid.kosinski

Kim jest prosument w energetyce?

Print Friendly, PDF & Email

Prosument to wytwórca energii elektrycznej produkujący ją na własne potrzeby. Energia ta zwykle pochodzi z odnawialnych źródeł, na przykład z paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych lub biogazowni. Ewentualne nadwyżki mogą być wprowadzane do sieci. Wartość wprowadzonej do sieci energii jest rozliczna w czasie 12 miesięcy w rachunkach za zakup energii elektrycznej. Energia wytworzona i skonsumowana w ciągu tej samej godziny stanowi autokonsumpcję i nie jest obciążona kosztami zakupu energii ani opłatami dystrybucyjnymi. 

Jeśli instalacja OZE jest podłączona do instalacji elektrycznej w miejscu zużywania energii, wtedy mówimy o prosumencie indywidualnym. Jest to rozwiązanie odpowiednie dla domów jednorodzinnych, przedsiębiorców, którzy posiadają własne budynki, a także części wspólnych budynków wielolokalowych – jeżeli moc instalacji wystarcza jedynie na pokrycie zapotrzebowania tych części. 

Gdy instalacja podłączona jest do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji budynku wielolokalowego, z której prosument pobiera energię na potrzeby swojego lokalu, mówimy o prosumencie zbiorowym. Może to być osoba, która wytwarza energię elektryczną z instalacji OZE na własne potrzeby, ale mieszka budynku wielolokalowym, gdzie dach jest częścią wspólną.

Jest to rozwiązanie przydatne w budynkach wielolokalowych, jeśli moc instalacji przekracza zapotrzebowanie części wspólnych budynku. Prosumentem zbiorowym może być część wspólna, mogą to być lokatorzy, ale także przedsiębiorcy, którzy eksploatują lokale w takim budynku. Energia wytworzona w takiej instalacji jest przypisywana według udziału. 

Gdy nie ma możliwości zamontowania instalacji na swoim budynku lub budynku wielolokalowym, w związku z czym instalacja OZE nie jest podłączona do instalacji elektrycznej w miejscu zużywania energii ani do wewnętrznej instalacji, mamy do czynienia z prosumentem wirtualnym. 

We wszystkich powyższych przypadkach rozliczenia prowadzone są na podstawie ilości energii sumarycznej zbilansowanej w każdej godzinie, ale w czasie nie krótszym niż godzina. 

Do 30 czerwca 2024 roku wartość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej jest wyznaczana dla każdego miesiąca na postawie rynkowej miesięcznej ceny energii. Od 1 lipca 2024 roku wartość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci będzie wyznaczana dla każdej godziny na postawie rynkowej ceny energii.

Gdy prosument wytwarza i pobiera energię w ciągu tej samej godziny, od takiej energii nie uiszcza się opłat z tytułu jej sprzedaży oraz dystrybucji. Jeśli w ciągu tej samej godziny prosument wytworzył więcej energii niż zużył, jest ona wprowadzana do sieci. Ilość wprowadzonej energii jest rejestrowana przez operatora systemu elektroenergetycznego, a następnie mnożona przez rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej, wyznaczonej dla danego miesiąca kalendarzowego. 

Ilość i wartość energii jest ewidencjonowana przez sprzedawcę na koncie prosumenta jako depozyt prosumencki. Depozyt jest przeznaczony na rozliczenie zobowiązań za zakup energii elektrycznej – sprzedawca obniża rachunek za pobraną energię w cenach detalicznych o wartość rynkową wprowadzonej energii w cenach hurtowych. 

Depozyt może być rozliczony w czasie 12 miesięcy od momentu przypisania danej kwoty jako depozytu. Po upływie tego terminu środki są zwracane w ciągu następnego miesiąca, jednak zwrot nie może przekroczyć 20% depozytu dla danego miesiąca. Środki powyżej 20% są umarzane.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-zbiorowy-w-polsce

Relacja z II Ogólnopolskiej konferencji poświęconej inteligentnemu opomiarowaniu i inteligentnym sieciom

Print Friendly, PDF & Email

25 stycznia br. na Giełdzie Papierów Wartościowych odbyła się II Ogólnopolska konferencja, poświęcona inteligentnemu opomiarowaniu i inteligentnym sieciom, którą otworzył Pan Minister Piotr Dziadzio.

Konferencja była kontynuacją inicjatywy umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń eksperckich z zakresu inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid), nowych technologii, procesów wdrażających liczniki zdalnego odczytu (LZO) oraz uregulowań prawnych dotyczących ww. tematyki, które integrują działania wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej.

Dzięki zastosowaniu formuły hybrydowej konferencję obejrzało 1545 osób, a stacjonarnie było z nami ponad 100 osób. Więcej o samej konferencji przeczytasz tu.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku, dzięki któremu możemy ponownie wrócić do tego wydarzenia i poczuć tę energię, która niewątpliwie tam była!

10 rzeczy, które warto wiedzieć, o licznikach zdalnego odczytu

Print Friendly, PDF & Email

10 rzeczy, które warto wiedzieć o licznikach zdalnego odczytu

Do końca 2028 roku w co najmniej 80% punktów poboru energii będzie zainstalowany licznik zdalnego odczytu. Koszty zakupu, zainstalowania i uruchomienia ponosi operator systemu dystrybucyjnego. Pokrywa on również koszty infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania licznika.

Licznik zdalnego odczytu nazywany jest również inteligentnym licznikiem. Skąd taka nazwa?

Oto 10 jego „inteligentnych cech”, o których warto wiedzieć:  

 1. Licznik monitoruje zużycie energii oraz przesyła dane o zużyciu do operatora sieci dystrybucyjnej. Dane o zużyciu prądu są rejestrowane co 15 min. Licznik przesyła je dalej z kilkugodzinnym opóźnieniem. Najpierw dane płyną po istniejącej instalacji kablowej do stacji średniego napięcia, a stamtąd do dystrybutora prądu;
 2. Dane o sumarycznym miesięcznym zużyciu energii przekazywane są jedynie sprzedawcy, po to by mógł wystawić rachunek. Dane nie są przekazywane nikomu innemu. Są szyfrowane w podobny sposób jak dane bankowe oraz przechowywane w bezpiecznym miejscu. Dostęp do nich jest ściśle kontrolowany;
 3. Licznik zbiera informacje o łącznym zużyciu energii w naszym domu. Na podstawie odczytów nie można ustalić, jakie urządzenia mamy w domu albo ilu członków liczy nasze gospodarstwo domowe;
 4. Na wyświetlaczu, znajdującym się na obudowie licznika, możemy odczytywać bieżące informacje o zużyciu energii. Jeśli korzystamy z taryfy wielostrefowej, licznik pokaże również informacje, ile energii zużyliśmy w poszczególnych strefach. Obserwując własne zużycie energii, możemy sprawdzić, czy taryfa, według której płacimy dziś za prąd, jest dla nas optymalna;
 5. Dzięki licznikowi możemy lepiej zaplanować pracę domowych urządzeń, programując pralkę, zmywarkę czy bojler, tak by pracowały poza godzinami szczytu. Dzięki temu oszczędzimy pieniądze;
 6. Licznik pozwala monitorować nasze zużycie energii na indywidualnym koncie w portalu klienta. Wystarczy się zarejestrować i zalogować, podając numer licznika i indywidualny numer punktu poboru energii, który znajdziemy na fakturze. Konto jest chronione bezpiecznym hasłem, które sami ustalimy i tylko my będziemy mieli do niego dostęp. Program pozwoli nam sprawdzić: – stan licznika, – ile energii zużyliśmy w wybranym przez nas okresie, – w jakich godzinach pobór był większy, a w jakich mniejszy;
 7. Dzięki zastosowaniu inteligentnych liczników, faktury prognozowane zostaną zastąpione rozliczeniami opartymi o bieżące zużycie energii. Będziemy płacić za faktycznie zużyty prąd;
 8. Dzięki licznikom zdalnego odczytu będziemy mogli w bardzo prosty sposób zmienić tryb rozliczeń na przedpłatowy, gdyż liczniki te będą wyposażone w taką funkcję. Będzie to idealne rozwiązanie dla osób, które planują wynająć mieszkanie;
 9. W przyszłości system inteligentnych liczników pozwoli na bieżąco monitorować sieć, dzięki czemu dystrybutor będzie mógł natychmiast zareagować, gdy tylko pojawi się awaria. Nie będziemy musieli zgłaszać braku prądu;
 10. Dzięki licznikom zdalnego odczytu dużo łatwiej i dużo szybciej będziemy mogli zmienić sprzedawcę energii. Większa konkurencja na rynku przyczyni się w przyszłości do obniżenia cen. 

Inteligentne liczniki to rozsądne rozwiązanie dla użytkowników i dla środowiska.

Źródło: 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.03.2022 w sprawie systemu pomiarowego, Prawo Energetyczne, https://energa-operator.pl/infrastruktura/liczniki-zdalnego-odczytu 

II ogólnopolska konferencja „Inteligentnie w energetyce”

Print Friendly, PDF & Email

 

Już 25 stycznia br. odbędzie się II ogólnopolska konferencja pn. „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”

„Inteligentnie w energetyce” to jeden z kluczowych projektów realizowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska, który wpisuje się w proces transformacji energetycznej Polski.

Jego celem jest poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości użytkowników energii elektrycznej, osób odpowiedzialnych za tworzenie otoczenia rynkowo-regulacyjnego i przedsiębiorstw energetycznych w zakresie korzyści, jakie niesie wdrażanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ISE) z uwzględnieniem kwestii cyberbezpieczeństwa.

Należy podkreślić, że inteligentne opomiarowanie to ważny element krajowej transformacji sektora energetycznego, która jest oparta o cyfryzację, inteligentne sieci i inteligentne liczniki zdalnego odczytu. Zmiany te umożliwią bezpieczną integrację odnawialnych źródeł energii w systemie, rozwój rynku prosumentów oraz wykorzystanie potencjału aktywnych odbiorców, co z pewnością wpłynie pozytywnie na cały system elektroenergetyczny Polski.

II ogólnopolska konferencja to kontynuacja inicjatywy umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń eksperckich z zakresu inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid), nowych technologii, procesów wdrażających liczniki zdalnego odczytu (LZO) oraz uregulowań prawnych dotyczących ww. tematyki, które integrują działania wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej.

 

Program konferencji:

 • 9:00 – 9:55 | Rejestracja uczestników, powitalna kawa
 • 10:00 – 10:15 | Uroczyste otwarcie konferencji Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • 10:15 – 10:30 | Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce” dotychczasowe osiągnięcia Anna Bednarska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
 • 10:30 – 11:00 | Rozporządzenie w sprawie sytemu pomiarowego nowe kompleksowe ramy prawne Łukasz Bartuszek, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • 11:00 – 11:15 | Dyskusja
 • 11:15 – 11:30 | Przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:15 | Instalacje liczników, dane, statystyki Ewa Sikora, Energa-Operator S.A.
 • 12:15 – 12:30 | Dyskusja
 • 12:15 – 13:30 | Lunch
 • 13:30 – 14:15 | Wdrożenie OIRE i CSIRE – wymagania, status, status prac – Lesław Winiarski, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • 14:15 – 14:30 | Dyskusja
 • 14:30 – 15:00 | Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Konferencja prowadzona będzie w formule hybrydowej – możliwy jest udział stacjonarny lub online.

By zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz znajdujący się pod tym linkiem: Rejestracja na II Ogólnopolską Konferencję ISE

Zgłoszenia osobistego można dokonać:

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 23 stycznia 2023 r.

Data: 25 stycznia 2023 r.,  godz. 10:00-15:00

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych (sala Imperium, hol na poziomie 0), przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.

 

 

 

 

 

Taryfy za energię elektryczną dla gospodarstw domowych

Print Friendly, PDF & Email

 

Taryfy za energię elektryczną dla gospodarstw domowych – stan obecny, a ceny dynamiczne w zmieniającym się systemie energetycznym

 

Aby móc korzystać z tego dobra, każdy odbiorca energii elektrycznej opłaca rachunki wystawiane przez przedsiębiorstwa energetyczne, z którymi ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę świadczenia usług dystrybucji lub umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej.

W ostatnim czasie do odbiorców dociera coraz więcej informacji dotyczących taryf energetycznych czy cen energii, bezpośrednio wpływających na koszty, jakie ponoszą odbiorcy, wykorzystując energię elektryczną. Czym właściwie one są? To swojego rodzaju zestawienie stawek, cen oraz szczegółów ich stosowania w rozliczeniach za energię elektryczną oraz jej dostarczania do odbiorcy. Każde przedsiębiorstwo energetyczne ustala taryfy dla energii elektrycznej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy – Prawo energetyczne [1] oraz w wydanych w oparciu o tę ustawę przepisach wykonawczych, tj. w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną [2], a następnie przedstawia je do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE może taką taryfę zatwierdzić lub odmówić jej zatwierdzenia. Przy zatwierdzaniu taryf kieruje się on dwoma podstawowymi czynnikami: pokryciem uzasadnionych kosztów działalności tego przedsiębiorstwa energetycznego oraz ochroną interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen [3].

W przypadku gospodarstw domowych taryfy mogą różnicować cenę za energię elektryczną:

 • może być ona stała w każdej godzinie doby (taryfa G11),
 • może obejmować dwie stawki w zależności od godzin w jakich energia jest pobierana (taryfa dwustrefowa G12),
 • lub być odmianą taryfy dwustrefowej uwzględniająca również niższe ceny w weekendy i inne dni ustawowo wolne od pracy (taryfa G12w).

Należy jednak mieć na uwadze, że systemy energetyczne w Europie zmieniają się. Do 2050 r. Unia Europejska ma być neutralna klimatycznie, co oznacza, że ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery, powinna zostać w pełni wychwycona i składowana lub przetworzona. Bezpośrednio z tym związane jest zwiększone wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Ze względu na ich niestabilną charakterystykę pracy, dynamicznie będzie się zmieniała cena energii na rynkach. Zjawisko to znane jest z ekonomii jako prawo popytu i podaży: w okresach, kiedy źródła OZE generują dużo energii cena spada i analogicznie w okresach, kiedy dostępnych jednostek wytwórczych jest niewiele – cena rośnie.

Zjawiska takie zachodzą już teraz również w polskim systemie energetycznym. Na poniższym wykresie przedstawiono średnie ceny na rynku w lipcu bieżącego roku [4]:

 

 

 

Jak widać na powyższym wykresie, w godzinach o największej generacji energii z elektrowni fotowoltaicznych (tj. w godzinach 10-17), cena energii jest wyraźnie niższa od godzin wieczornych, gdy generacja ta jest już marginalna.

Jedną z metod stabilizacji takich systemów są aktywni odbiorcy, którzy potrafią zmieniać pobór energii w zależności od jej ceny, redukując tym samym koszty zakupu energii. Standardowy system taryfowy nie pozwala jednak odbiorcom na dokonywanie takich aktywnych wyborów, co niewątpliwie jest negatywne z punktu widzenia konsumentów.

Do głównych zalet dynamicznych cen energii elektrycznej zaliczyć możemy: zmniejszenie obciążeń systemów przesyłowych oraz dystrybucyjnych, „wypłaszczenie” szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie oraz, co najważniejsze dla odbiorców, ograniczenie rachunków poprzez wykorzystywanie jej w godzinach o najniższej cenie. Pewnym „skutkiem ubocznym” takiego rozwiązania jest to, że ceny w godzinach szczytowych mogą być bardzo wysokie.

Korzyści wynikające z dynamicznych cen energii dostrzegł również ustawodawca. W aktualnie procedowanym, implementującym do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. [5], projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74) [6] zaproponowano możliwość zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej. Należy jednak zauważyć, że ceny dynamiczne możliwe będą do zastosowania w przypadku odbiorców posiadających liczniki zdalnego odczytu, umożliwiające rejestrację danych w odpowiednich przedziałach czasu.

Ceny dynamiczne mogą być szansą dla świadomych konsumentów, którzy będą potrafili dopasować swoje zużycie energii oraz dokonać analizy zalet i wad takiego rozwiązania. Pojawienie się możliwości wykorzystywania dynamicznych cen energii stanowić powinno bowiem rozszerzenie dostępnych ofert oraz sposobów, w jaki odbiorcy mogli będą się rozliczać i to do nich należała będzie ostateczna decyzja. Dodatkowo wybór umów sprzedaży z cenami dynamicznymi może pozytywnie wpłynąć na cały system energetyczny, zmniejszając pobór w godzinach szczytowych, czyli tych w których zapotrzebowanie w systemie jest największe.

 

Jakub Kaliński

 

 

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723,2127, 2243, 2370)

[2] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 503)

[3] Informacja URE: Jak przebiega proces zatwierdzania przez Prezesa URE taryf?

https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/faq-czesto-zadawane-py/energia-elektryczna/3920,Jak-przebiega-proces-zatwierdzania-przez-Prezesa-URE-taryf.html

[4] Towarowa Giełda Energii. Raport miesięczny. Lipiec 2022 r.

[5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę̨ 2012/27/UE

[6] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347450/katalog/12792174#12792174

 

 

Bezpieczne liczniki – propozycja uzupełnienia polskiego systemu weryfikacji i certyfikacji liczników smart

Print Friendly, PDF & Email

Bezpieczne Liczniki  czyli propozycja uzupełnienia polskiego systemu weryfikacji i certyfikacji liczników smart na bazie doświadczeń wybranych krajów UE.

 

W obliczu rosnących zagrożeń dla infrastruktury energetycznej oraz rozpoczynającego się w Polsce wielkoskalowego wdrożenia liczników smart, inaczej zwanych licznikami zdalnego odczytu (LZO) dotychczasowy system weryfikacji i dopuszczeń do obrotu na polskim rynek zaawansowanych urządzeń pomiarowych stał się niewystarczający. Obecny poziom techniczny rozwiązań pomiarowych, nowe funkcje, jak i nowe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem i komunikacją zdalną, są kluczowymi przesłankami do uzupełnienia obecnych procedur testowania, weryfikacji i certyfikacji urządzeń pomiarowych Smart Meters (SM) przed dopuszczeniem na nasz rynek.

Poszerzenie wymagań MID jest konieczne, ponieważ korzystające z cyfrowych kanałów łączności urządzenia (SM) są kluczowym elementem infrastruktury krytycznej, a zatem niezbędne jest prawidłowe i obiektywne sprawdzenie i weryfikacja każdego typu licznika SM, zanim stanie się on elementem łączącym sieć energetyczną z naszymi domami, przedsiębiorstwami i budynkami administracji czy budynkami publicznymi. Jeżeli nie zadbalibyśmy o to, to nie moglibyśmy wykorzystać ich licznych i wielostronnych funkcjonalności, a ponadto zwiększylibyśmy ryzyko wprowadzenia „słabego ogniwa” do sieci energetycznej.

Pierwszym krokiem, który został już wykonany, było wdrożenie Rozporządzenia Ministra Środowiska i Klimatu w sprawie systemu pomiarowego (Dz.U. 2022 poz. 788) obejmującego przede wszystkim: Załącznik 1 „MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE DLA LICZNIKÓW ZDALNEGO ODCZYTU”. Kolejnym jest projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dla standardów komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oraz dla tych urządzeń na potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu, będący w końcowej fazie procedowania

Choć wymagania te są jeszcze nadal zbyt ogólne, żeby można było mówić o polskim „companion standard”, to jednak jest to „krok milowy” w kierunku efektywnego i bezpiecznego roll-outu.

Kompletna Polska Specyfikacja(e) Uzupełniająca(e) (Companion Standard PL) jest niezbędna, byśmy mogli myśleć o uruchomieniu w oparciu o nią systemu weryfikacji, certyfikacji i dopuszczania SM do obrotu na polskim rynku. Dla urządzeń infrastruktury krytycznej nie może być mowy o „zakupach w ciemno” bez przetestowania.

Poniższy rysunek pokazuje, jak mógłby wyglądać system weryfikacji i dopuszczania na polski rynek liczników smart uzupełniający zbyt skromne i nieuwzględniających wymagań ery cyfrowej oraz obecnej procedury MID i CE. Propozycja opiera się na wybranych najlepszych rozwiązaniach wdrożonych już w kilku krajach UE.

Jaśniejszymi kolorami (pozycje od 3-6) zaznaczono elementy/moduły, które dopiero trzeba wprowadzić (dzisiaj nieobecne lub rzadko stosowane).

 

 

Kluczowymi krokami poszerzającymi obecne procedury dopuszczeń są:

Badanie Zgodności z krajową/krajowymi specyfikacją (ami) (CS) – „conformance test”;

Badanie interoperacyjności i współpracy w sieci cyfrowej poszczególnych typów urządzeń różnych producentów dopuszczonych na polski rynek –„performance test”.

Niezależne potwierdzenie kondycji dostawców (audyt u przyszłego dostawcy) – niestety nadal zdarza się, że na polski rynek wchodzi producent, który nie zapewni w przyszłości wystarczającego wsparcia skomplikowanego wdrożenia, i który nie ma fabryki ani R&D w Polsce lub w UE. Od niedawna można już także stosować w UE listę producentów „wysokiego ryzyka” (np. w Czechach).

Ostatecznym sprawdzianem powinny być testy bezpieczeństwa cyfrowego wykonane na rzeczywistych typach urządzeń. Alternatywnie można wykorzystać wymagania i laboratoria oraz testy sprawdzające z europejskim „Common Criteria”.

 

Jarosław Wojtulewicz

 

Europejskie systemy weryfikacji i dopuszczania na rynek inteligentnych liczników

Print Friendly, PDF & Email

 

Liczniki inteligentne różnią się znacząco od tradycyjnych. Nie są już tylko urządzeniami elektromechanicznymi służącymi do pomiaru zużycia energii. System weryfikacji i dopuszczania na rynek EU tradycyjnych liczników stał się niewystarczający do oceny elektronicznych liczników – Smart Meters (SM).

 

Upraszczając, można powiedzieć, że do tej pory producent wprowadzający na rynek europejski nowy typ licznika musiał spełnić wymagania określone w Dyrektywie urządzeń pomiarowych  – MID (2014/32/EU). Prototypy liczników są badane pod kątem zgodności z MID przez niezależne akredytowane laboratoria, a zgodność z wymaganiami MID potwierdzana jest deklaracją zgodności – litera M i dwie ostatnie cyfry roku w prostokątnej ramce. Typ licznika posiadający aktualną deklarację zgodności  MID może być stosowany do rozliczeń w UE.

 

Drugim elementem dopuszczenia na rynek europejski jest obowiązkowy znak bezpieczeństwa „CE”. Producent urządzenia musi dopilnować, by jego produkt spełniał warunki upoważniające go do oznaczenia znakiem CE.

 

Liczniki i urządzenia smart to nowa klasa urządzeń, dla których spełnienie tych dwóch wymagań już nie wystarcza, gdyż:

 

 • muszą one komunikować się z systemem odczytowym, jak i wzajemnie pomiędzy sobą;
 • urządzenia różnych producentów muszą wzajemnie współpracować w jednym pomiarowym systemie/sieci;
 • wszystkie urządzenia smart muszą być cyfrowo bezpieczne;
 • muszą spełniać więcej funkcji niż tylko pomiar energii czynnej zgodnie z MID. Te dodatkowe funkcje to tzw. 10 funkcjonalności minimalnych UE dla SM.

 

Pomimo wydania specjalnego zarządzenia na poziomie europejskim tzw. „mandate M/441/WE” nie udało się w obszarze technicznym zunifikować tych dodatkowych wymagań (pkt. a do d). Powstało kilka dopuszczonych w UE standardów krajowych, różniących się na poziomie „techniki”. Europejski system weryfikacji MID jest nadal potrzebny i konieczny, jednak stał się niewystarczający dla SM, bo nie obejmuje kwestii związanych z komunikacją, bezpieczeństwem cyfrowym i funkcjonalności minimalnych. Ponieważ brak jest unifikacji na poziomie UE, kraje, które pierwsze rozpoczęły roll-out SM zmuszone były samodzielnie wystandaryzować wymagania, napisać tzw. specyfikację uzupełniającą (companion standard) i notyfikować ją na poziomie UE, a także dopilnować, by SM dopuszczone na dany rynek krajowy były obiektywnie przetestowane i sprawdzone. Do weryfikacji wybiera się najczęściej niezależne laboratoria akredytowane przez krajowe Jednostki Certyfikujące, które mają odpowiednie kompetencje i sprzęt do testów. Oto kilka przykładów laboratoriów wyspecjalizowanych w testowaniu weryfikowaniu liczników smart:

 • Tecnalia (standard PRIME – Hiszpania)
 • LAN Tauxigny, Francja (standard G3 PLC – Francja i G3 PLC dla NES/OSGP)
 • VDE Institute, Niemcy (liczniki bazowe wg. specyfikacji VDE/FNN, bramki licznikowe SMGW wg. specyfikacji EnWG.
 • CC LAB -Włochy – (testy wg. Common Criteria – wspólny program testów IT 17 krajów EU. CC Lab dla włoskiego JC OCSI oraz niemieckiego ministerstwa BSI.
 • KEMA (Niderlandy) oraz DNV-GL (Norwegia) – laboratoria niezależne testujące m.in. wymagania IDIS Association oraz DLMS Association.
 • TSE – Turcja, „Common Criteria”
 • SMS plc – Wlk. Brytania na zlecenie DCC wg. specyfikacji SMETS.

 

W Polsce pełna wersja specyfikacji uzupełniającej będzie prawdopodobnie rozwinięciem obowiązującego od 2022 roku tzw. rozporządzenia pomiarowego. System weryfikacji i certyfikacji liczników smart jest obecnie przedmiotem propozycji i dyskusji zainteresowanych stron.

 

 

Jarosław Wojtulewicz

Magazyny energii w gospodarstwach domowych

Print Friendly, PDF & Email

Energetyka związana jest ze wszystkimi aspektami życia i odgrywa kluczową rolę z punktu widzenia całej gospodarki. Ma to swój początek w XVIII wieku, wraz z wynalezieniem maszyn parowych, rozwijało się w wieku XIX w miarę poszerzania się zastosowań energii elektrycznej i trwa aż po wiek XXI, kiedy elektryczność i automatyzacja towarzyszy nam na każdym kroku. Po raz kolejny stajemy jednak u progu zmian. Tym razem dochodzi do ewolucyjnej transformacji systemów energetycznych. W dotychczasowych systemach energia wytwarzana jest w dużych elektrowniach, a następnie systemem przesyłowym transportowana jest do odbiorców. Nowa architektura elektroenergetyczna będzie bardziej rozproszona, źródła wytwórcze zlokalizowane będą bliżej odbiorców, a część z nich będzie posiadała je we własnych gospodarstwach domowych, co możemy dostrzec już dzisiaj.

Zmiana ta bezpośrednio związana jest z odnawialnymi źródłami energii takimi jak moduły fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy elektrownie wodne. W ostatnich latach dostrzec można trend wzrostu zainteresowania instalacjami prosumenckimi. We wrześniu 2022 r. zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii liczba prosumentów w Polsce wynosiła 1 147 532, a łączna moc ich instalacji przekroczyła 8360 MW [1]. Większość z tych źródeł, oprócz niewątpliwych zalet takich jak brak emisji gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych substancji, posiada jednak znaczącą wadę: generują energię tylko w przypadku, kiedy wieje wiatr lub świeci słońce, co nie zawsze pokrywa się z godzinami rzeczywistego zapotrzebowania na nią. Jednym z rozwiązań takiego problemu mogą być magazyny energii instalowane przez prosumentów. W ostatnim czasie wykuło się nowe określenie takich prosumentów, nazywani są fleksumentami. Oznacza to gospodarstwo domowe wyposażone we własne źródło energii oraz magazyn energii.

Głównym zadaniem przydomowego magazynu energii jest akumulowanie w okresach, w których gospodarstwo nie konsumuje całej energii wytworzonej w mikroinstalacji, a następnie oddawanie jej w godzinach, w których mikroinstalacja nie generuje lub generuje zbyt mało. W ten sposób można pokryć zapotrzebowanie, np. wieczorem, gdy jest ono wysokie, a instalacje fotowoltaiczne już nie pracują.

Instalacja magazynu może okazać się szczególnie korzystna w sytuacji zmiany formuły rozliczeń prosumentów. W dotychczasowym modelu, nazywanym systemem opustowym, w przypadku oddania do sieci elektroenergetycznej niewykorzystanej energii, prosument mógł bezpłatnie odebrać z tej sieci 70% (w mikroinstalacjach o mocy 10-50 kW) lub 80% (w mikroinstalacjach o mocy mniejszej niż 10 kW) tej energii. Natomiast nowy system, nazywany również systemem net-billing, polega na sprzedaży niewykorzystanej energii po cenie rynkowej, a następnie energię można kupić w cenie zgodnej z obowiązującą ceną w taryfie w danym roku [2]. W przypadku stabilizacji cen na rynkach, cena ta może być wyraźnie niższa niż obowiązująca w taryfie danego odbiorcy. W takim przypadku magazyn ograniczyłby konieczność sprzedaży niewykorzystanej energii i umożliwiłby korzystanie z własnych zasobów.

Oprócz możliwości maksymalizacji konsumpcji energii z własnego źródła, magazyny mogą wspierać pracę sieci dystrybucyjnych. W ostatnich latach, ze względu na niezwykle dużą liczbę nowych instalacji OZE, niekiedy dochodziło do wzrostu napięcia w sieci dystrybucyjnej, a co za tym idzie, do wyłączania się instalacji prosumenckich. W takich przypadkach magazyny energii mogłyby zmniejszyć ilości energii oddawanej przez prosumentów, redukując tym samym przyczynę powstawania powyższych problemów.

Magazyny energii będą niezmiernie ważnym elementem tworzącego się systemu elektroenergetycznego. Stąd też ustawodawca sukcesywnie dostosowuje przepisy umożliwiające korzystanie z magazynów energii. Począwszy od nowelizacji Ustawy – Prawo Energetyczne, w której wprowadzono między innymi definicje magazynu i magazynowania energii [3]. Równie ciekawą inicjatywą jest zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i  Środowiska w projekcie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu [4], rozwiązanie polegające na tym, że w przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.

Dodatkowo rozważając budowę przydomowego magazynu energii, warto sprawdzić aktualnie prowadzone nabory wniosków w zakresie wsparcia budowy takich instalacji. Doskonałym przykładem może być tu program priorytetowy „Mój Prąd” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym można otrzymać dofinansowanie do 7 500 zł na budowę magazynu [5].

 

Jakub Kaliński

 

[1] Informacja Statystyczna O Energii Elektrycznej Biuletyn Miesięczny, Agencja Rynku Energii, Wrzesień 2022 r.

[2] Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2376)

[3] Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1093)

[4] Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 77 regulaminu Sejmu)

[5] https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-iv

 

Inteligentne liczniki a rozwój generacji rozproszonej i energetyki prosumenckiej

Print Friendly, PDF & Email

 

Generacją rozproszoną (ang. distributed generation) określa się źródła wytwarzania energii ulokowane blisko miejsca odbioru, produkujące energię elektryczną najczęściej ze źródeł energii odnawialnej, takich jak wiatr, woda czy słońce. Od kilku lat w Polsce jest widoczny wyraźny wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł generacji rozproszonej.

Stanowi to realizację zaleceń ujętych w regulacjach Komisji Europejskiej, w tym w szczególności Dyrektywie RED[1] i Dyrektywie RED II[2]. Zgodnie z zaleceniami Dyrektywy, państwa członkowskie muszą podjąć działania, aby udział energii ze źródeł odnawialnych w Unii w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. wyniósł co najmniej 32 %. Dyrektywa RED II wprowadza nowe formy udziału w rynku energii elektrycznej, tj. „prosumenta energii elektrycznej”, „działającego grupowo prosumenta energii odnawialnej”, „społeczność energetyczną”, promujące produkowanie energii na użytek własny, jak również dzielenie się nią, wskazując także na konieczność wykorzystania systemów magazynowania energii.  Jednocześnie obowiązująca w Polsce ustawa o odnawialnych źródłach energii[3] wprowadza pojęcie „prosumenta energii odnawialnej” oraz „spółdzielni energetycznej”.

Nowe formy udziału w rynku energii, szczególnie formy łączące źródła wytwórcze (mikroinstalacje) i miejsca odbiorcze, wskazują na potrzebę wypracowania rozwiązania umożliwiającego dzielenie się energią elektryczną, jak również na równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną pomiędzy uczestnikami rynku energii. Narzędziem dla realizacji tych zadań jest wyposażenie punktów poboru energii elektrycznej w liczniki zdalnego odczytu.

Licznik zdalnego odczytu jest otwarty na komunikację z urządzeniami odbiorcy stanowiącymi sieć domową. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego[4], licznik zdalnego odczytu w czasie zbliżonym do rzeczywistego udostępnia na dedykowanym interfejsie komunikacyjnym wireless m-bus do sieci domowej wartości energii czynnej pobranej i oddanej, chwilowej mocy czynnej, parametry ograniczenia mocy czynnej, znacznik czasu danych pomiarowych oraz numer fabryczny licznika. Te dane są odbierane przez urządzenia odbiorcy w gospodarstwie domowym, zabudowane w ramach infrastruktury sieci domowej. Najważniejszym elementem tej infrastruktury jest brama domowa, będąca urządzeniem w posiadaniu odbiorcy, zapewniającym komunikację z licznikiem zdalnego odczytu, ale także z innymi urządzeniami tego odbiorcy, m.in. z instalacją generacji rozproszonej, przydomowym magazynem energii elektrycznej czy urządzeniami inteligentnego domu (ang. „smart home”). Brama domowa powinna tak sterować urządzeniami odbiorcy, aby energia elektryczna wytworzona przez źródło generacji rozproszonej była zużywana w miejscu wytworzenia, jednocześnie optymalizując (minimalizując) pobór energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej.

 

Autor: Autor: dr inż. Mariusz Jurczyk
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/16, 5.06.2009 r.
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328/82, 21.12.2018 r.
[3] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; Kancelaria Sejmu, Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376.
[4] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348304

Czy inteligentne liczniki chronią dane osobowe i prywatność użytkowników?

Print Friendly, PDF & Email

 

Powszechne zastosowanie inteligentnych liczników wymaga zabezpieczenia danych osobowych odbiorców, a nowy system pomiarowy musi być niezawodny. Wszystkie gromadzone tam informacje, w szczególności 15-minutowe odczyty, są poufne, więc muszą być chronione i zabezpieczone przed cyberatakami i nieuprawnionym dostępem. W tym celu wydane zostały przepisy wykonawcze*, które regulują wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Dodatkową gwarancją są również obowiązujące już od kilku lat przepisy RODO**.

 

Szeroki zasób środków gwarantuje  najwyższą poufność wszelkich informacji gromadzonych o użytkownikach. Przede wszystkim zapewnione zostały środki techniczne i organizacyjne wobec nieuprawnionych ingerencji. Przydzielane uprawnienia dostępu są ściśle reglamentowane. Stworzono procedury wykrywania incydentów. Zastosowano wielopoziomowe zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem.  Wprowadzono okresowe audyty stanu bezpieczeństwa.

 

Ponadto inteligentne liczniki spełniają wiele wymagań o charakterze funkcjonalnym i technicznym, uwzględniających stan rozwoju technologii smart metering. Szczegółowość atrybutów rejestrowanych zdarzeń wpływa na szybkie wykrywanie niepożądanych sytuacji. Na przykład, licznik będzie pokazywał nieudane próby logowania na interfesjach komunikacyjnych, co pozwoli na sprawne reagowanie w przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia.

 

Zakres pozyskiwanych i gromadzonych danych jest ściśle określony. Wyklucza to wszelką dowolność po stronie przedsiębiorstw energetycznych. Przedsiębiorstwa nie mogą korzystać z danych pomiarowych do tworzenia profilu indywidualnego klienta. Nie będzie możliwe wykorzystanie powyższych informacji w celu oferowania produktów i usług, którymi klient mógłby być zainteresowany. Warunkiem prowadzenia tego typu analiz, obejmujących profilowanie, jest uprzednie, dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie zgody przez odbiorcę. Przepisy wdrażające inteligentne opomiarowanie nie wprowadzają w tym zakresie żadnych wyjątków czy odrębności po to, by zminimalizować ryzyko naruszenia prywatności. Smart liczniki mogą przekazywać wyłącznie dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej oraz jej parametrów niezbędne do rozliczeń.

 

Liczniki mogą zbierać informacje pomocne w ocenie stanu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Niemniej katalog, gdzie gromadzone są dane jest zamknięty i  zabezpieczony przed identyfikacją zachowań osób fizycznych, respektując ich prawo do prywatności.

 

Operator informacji rynku energii (podmiot zajmujący się centralnym systemem informacji rynku energii ) będzie miał obowiązek przedstawić odbiorcy nowe funkcje liczników oraz korzyści płynące z ich użytkowania. Każdy odbiorca będzie mógł zapoznać się również z nowymi usługami,  które będą   możliwe dzięki nowym licznikom.

 

Wskazane powyżej założenia powstały w zgodzie z regułą rzetelności, przejrzystości, minimalizacji danych oraz ograniczonego celu. I co najważniejsze, każdy użytkownik będzie mógł dowiedzieć się i zweryfikować co dzieje się z jego danymi.

 

adwokat Agnieszka Cwalina-Kowalewska
Zespół Prawników Energa Obrót SA

 

* * *

* Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz. U. 2022, poz. 788)
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

 

 

 

Przyszłość czy teraźniejszość

Print Friendly, PDF & Email

 

Mając na celu promowanie efektywności energetycznej i wzmocnienie pozycji odbiorców końcowych, proces wymiany liczników tradycyjnych na liczniki inteligentne trwa w Europie od kilkunastu lat. W Polsce zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne z dnia 20 maja 2021 roku operator systemu dystrybucyjnego jest zobowiązany do dnia 31 grudnia 2028 roku zainstalować liczniki zdalnego odczytu skomunikowane z systemem zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80% łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorów końcowych. Odbiorcy końcowi nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z wymianą licznika tradycyjnego na licznik inteligentny.

Inteligentny licznik umożliwia odbiorcy otrzymywanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego informacji o poborze energii elektrycznej lub jej wprowadzeniu do sieci, udział w programach zarządzania poborem energii, lepsze zarządzanie swoim zużyciem, większą świadomość konsumowania energii elektrycznej oraz w konsekwencji zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.

Licznik inteligentny umożliwia również optymalizację procesu zmiany sprzedawcy przez odbiorcę. Najpóźniej do 2026 roku techniczny proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej nie może trwać dłużej niż 24 godziny, a jego przeprowadzenie musi być możliwe każdego dnia roboczego [1].

Wśród korzyści instalacji inteligentnego opomiarowania warto wskazać, iż optymalizacja procesu zarządzania siecią dystrybucyjną pozostaje kluczowym kierunkiem. Operatorzy uzyskują informację na temat pracy swoich sieci, a tym samym mogą zmniejszyć swoje koszty operacyjne i koszty utrzymania, jednocześnie zwiększając poziom inwestowania w modernizację majątku sieciowego. Podsumowanie głównych korzyści przedstawiono na poniższym rysunku 1.

Rysunek 1. Główne korzyści uzyskane po wdrożeniu systemu inteligentnego opomiarowania [2].

 

Operator systemu dystrybucyjnego przekazuje obiorcom końcowym odpowiednie porady i informacje przy instalacji inteligentnych liczników lub przed taką instalacją, w szczególności informacje dotyczące:

 • sposobu komunikacji licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy końcowego,
 • funkcji licznika zdalnego odczytu,
 • usług, z jakich można korzystać za pomocą licznika zdalnego odczytu,
 • korzyści, jakie można osiągnąć dzięki posiadaniu licznika zdalnego odczytu,
 • przetwarzania danych osobowych odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi o ochronie danych.

 

Odbiorcy końcowi mają możliwość pobierania swoich danych pomiarowych lub przekazywania ich innym uprawnionym podmiotom bez dodatkowych kosztów i zgodnie z przysługującym im prawem do przenoszenia danych.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE, 14.6.2019, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 158/195
[2] European Commission: Benchmarking smart metering deployment in the EU-28 Final Report”, Tractebel Impact, December 2019)

20.03.2022
dr inż. Mariusz Jurczyk

 

Nowe możliwości dla odbiorcy energii elektrycznej

Print Friendly, PDF & Email

 

Inteligentny licznik energii elektrycznej lub licznik zdalnego odczytu jest urządzeniem pomiarowym zastępującym tradycyjny licznik energii elektrycznej. Jest on elementem systemu pomiarowego, który tworzą system zdalnego odczytu, liczniki zdalnego odczytu wraz z niezbędna infrastruktura techniczna, pozwalająca na skomunikowane licznika zdalnego odczytu z systemem zdalnego odczytu przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.

Licznik mierzy ilość energii elektrycznej czynnej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i pobranej z tej sieci, mierzy ilość energii biernej. Te funkcje licznika pozwalają na jego użycie również w punktach poboru energii odbiorców energii będących prosumentami.

Dodatkowo licznik energii elektrycznej rejestruje parametry związane z jakością energii elektrycznej (tzw. wskaźniki jakości energii elektrycznej) pozwalające ocenić, czy w miejscu zabudowy licznika zachowana jest odpowiednia jakość energii elektrycznej.

Licznik zdalnego odczytu umożliwia dwukierunkową komunikację z systemem zdalnego odczytu operatora systemu dystrybucyjnego, na potrzeby sterowania nim, zdalnego włączania i wyłączania zasilania, zdalnej zmiany taryfy na wniosek odbiorcy, wykonywania odczytów na potrzeby prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Licznik zdalnego odczytu umożliwia operatorowi systemu dystrybucyjnego uzyskiwanie odczytów w sposób zdalny, bez konieczności wysyłania inkasenta do odbiorcy. Dodatkowo licznik umożliwia odbiorcy udział w dedykowanych programach dotyczących ograniczenia mocy pobieranej przez odbiorcę, tzw. programy DSR (ang. Demand Side Response) i DSM (ang. Demand Side Management), poprzez posiadanie funkcjonalności strażnika mocy i elementu wyłączającego zasilanie po przekroczeniu mocy dopuszczalnej przez odbiorcę.

Licznik zdalnego odczytu zapewnia klientowi i każdej osobie trzeciej wyznaczonej przez klienta dostęp do bezpośrednich odczytów licznika, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dostęp ten jest wykonany przez znormalizowany interfejs lub przez zdalny dostęp, w sposób łatwy i bezpieczny, przez zastosowanie algorytmów szyfrowanej komunikacji, bez dodatkowych kosztów. Umożliwia to klientowi skomunikowanie licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy w gospodarstwie domowym, monitorowanie zużycia energii i podejmowanie działań w kierunku osiągnięcia oszczędności energii w gospodarstwie domowym.

Zdalny odczyt to również możliwość oferowania klientowi przez sprzedawców energii umów z dynamicznymi cenami energii elektrycznej. Umowy te pozwalają klientowi dostosowywać swoje zużycie do sygnałów cenowych wysyłanych przez sprzedawcę, co umożliwi odbiorcy osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych.

Licznik zdalnego odczytu zapewnia bezpieczne przesyłanie danych pomiarowych, wprowadzone rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa inteligentnych systemów opomiarowania i wymiany danych są zgodne ze stosownymi przepisami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

W Polsce rozpoczyna się masowa instalacja liczników inteligentnych. Do 2028 roku, co najmniej 80% łącznej liczby punktów poboru energii powinno posiadać licznik inteligentny, a do 4 lipca 2031 roku – 100 % punktów poboru energii.

28.03.2022
dr inż. Mariusz Jurczyk

Liczniki zdalnego odczytu

Print Friendly, PDF & Email

 

Jakie możliwości otwierają przed użytkownikami liczniki zdalnego odczytu?

Inteligentny system opomiarowania pozwala na dokładny pomiar rzeczywistego zużycia energii elektrycznej. Dostarcza on odbiorcom informacji o rzeczywistym czasie zużycia. Zgodnie z regulacjami prawnymi* inteligentne liczniki umożliwiają łatwy i niezakłócony dostęp do bieżących informacji o faktycznym zużyciu przez gospodarstwo domowe. W przeciwieństwie do liczników konwencjonalnych, które nie mogą jednocześnie przesyłać i odbierać danych, inteligentne liczniki (nazywane również licznikami zdalnego odczytu, smart lub AMI z ang. Advanced Metering Infrastructure), pozwalają na uzyskanie i wykorzystanie większej ilości informacji.

Dotychczasowy sposób zbierania danych pomiarowo-rozliczeniowych wiązał się z cyklicznymi (np. co dwa miesiące lub częściej) wizytami pracowników operatorów systemów dystrybucyjnych i bezpośrednim odczytywaniem przez nich poszczególnych stanów liczników analogowych w budynkach mieszkalnych. Ten czasochłonny i kosztowny proces odchodzi w zapomnienie.

Co to oznacza dla konsumenta energii?

Odbiorca będzie mógł realnie i świadomie kontrolować swoje zachowania związane z pobieraniem energii elektrycznej. Będzie mógł nawet złożyć wniosek do dystrybutora, do którego sieci jest przyłączony, o skomunikowanie licznika z domowymi urządzeniami, tak aby zarządzać ich pracą i minimalizować koszty korzystania z energochłonnych sprzętów. Koncepcja smart home nabierze tym samym zupełnie nowego znaczenia.

Powszechne zastosowanie inteligentnych liczników wiąże się z nowymi standardami wymiany informacji pomiędzy klientami a sprzedawcami energii elektrycznej. Wprowadzona zostanie szybka i uproszczona procedura pozyskiwania danych do rozliczeń. Wszystkie informacje o rynku energii będą skupione w jednym miejscu – Centralnym Systemie Informacji Rynku Energii (w skrócie CSIRE).

Niewątpliwie wpłynie to na jakość i spójność danych, od tej pory centralnie gromadzonych i udostępnianych w jednakowy sposób. Wszelkie rozliczenia energii elektrycznej odbywać się będą wyłącznie na podstawie informacji zarejestrowanych w CSIRE. Tak rejestrowane dane przyspieszą wystawianie faktur i znacznie ograniczą korygowanie należności. Użytkownik będzie rozliczany przez swojego sprzedawcę wyłącznie na podstawie pobranej energii, dzięki czemu uniknie nieprzewidzianych wydatków.

Do tej pory zużycie było prognozowane – nadpłaty odliczano, a niedopłaty doliczano do kolejnego rachunku za energię. O ile nadpłata była milą niespodzianką, niedopłaty zawsze stanowiły nieprzyjemny wydatek.

Inteligentne liczniki to nie tylko monitoring zużycia, ale także monitoring przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz jej jakości. Dzięki temu należne bonifikaty (szczegółowo określone w przepisach** ) będą naliczane automatycznie, bez konieczności podejmowania przez odbiorców jakichkolwiek czynności.

Jakie jeszcze nowe możliwości dają inteligentne liczniki?

Liczniki mogą być wykorzystywane do przedpłatowej formy rozliczeń. Odbiorcy będą mogli przejść na taką formę, nie ponosząc żadnych kosztów zmiany. W przypadku, gdy odbiorca ma własną stację ładowania samochodu elektrycznego, taki licznik umożliwi oddzielne rozliczanie za energię pobraną przez samochód.

Wdrożenie smart metering’u (inteligentnego pomiaru energii elektrycznej) otworzy możliwość stosowania dynamicznych cen energii elektrycznej, w zależności od zapotrzebowania konsumentów.

* * *

*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE; Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

**Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 6 marca 2019 roku; Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 roku

adwokat Agnieszka Cwalina-Kowalewska
Zespół Prawników Energa Obrót SA